Olgu Sunumu

VDRL ve TPHA Yalancı Pozitifliğinin Eşlik Ettiği Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

  • Müzeyyen Gönül
  • Seçil Soylu
  • Ülker Gül
  • Hülya Gündüz
  • Seher Bilgili

Turk J Dermatol 2008;2(3):87-89

Sistemik lupus eritematozus (SLE) derinin yanı sıra birçok organı tutabilen, vaskülit ile karakterize bir bağ dokusu hastalığıdır. SLE?de sifiliz serolojik testleri yalancı pozitif bulunabilmektedir. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) yalancı pozitifliği sık rastlanılan bir durum olduğu halde TPHA (Treponema pallidum haemagglutination) yalancı pozitifliği nadirdir. VDRL pozitifliğinin yanı sıra TPHA?nın da yalancı olarak pozitif tespit edildiği bir SLE olgusu sunuyoruz. Yirmi altı yaşında bayan hasta yüzünde, kollarında, sırtında mor renkli, yer yer beyaz skuamlı yer yer erode ve üzeri kurutlu papüller ve bunların birleşmesi ile oluşan plaklar ile kliniğimize başvurdu. Hastanın lezyonlarından alınan biyopsi diskoid lupus eritematozus ile uyumlu bulundu. Fotosensitivitesi de bulunan hastanın laboratuar tetkiklerinde lökopeni, anemi, antinükleer antikor, anti-DNA ve VDRL pozitifliğinin saptanması ile sistemik lupus eritematozus teflhisi kondu. TPHA testinin de pozitif bulunması üzerine sifiliz için ELISA testi ve FTA ABS Ig M yapıldı ve negatif olarak bulundu. VDRL ve TPHA?nın yalancı pozitif olduğu kabul edildi. SLE hastalarında VDRL yalancı pozitifliğinin yanı sıra daha nadir de olsa TPHA pozitifliğinin de görülebileceğini hatırlatmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematozus;VDRL; TPHA; yalanc? pozitif reaksiyonlar