Orijinal Araştırma

Psoriaziste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Plazma ve Doku Adenozin Deaminaz Düzeylerine Etkisi

10.4274/tdd.1540

  • Sinem Öztürk
  • Kader Köse
  • Kemal Özyurt
  • Ümit Uksal

Turk J Dermatol 2013;7(4):185-191

Amaç

Psoriaziste T lenfosit aktivasyonunun spesifik olmayan bir göstergesi olarak kabul edilen adenozin deaminaz (ADA) düzeylerinin hastalığın aktivitesi ve tedavi etkinliğinin belirlenmesinde önemli olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma psoriazisli hastaların lezyonlu derilerinde de ADA seviyelerinin ölçüldüğü ilk çalışmadır.

Yöntemler:

Bu çalışmaya 26'sı kronik plak tip ve sekizi guttat psoriazisli olmak üzere toplam 34 hasta dahil edildi. Hastalara PUVA veya dar bant UVB tedavisi verildi. Kontrol grubu travma nedeniyle ekstremite amputasyonu yapılan 25 hastadan oluşmaktaydı. Bu çalışmada hasta ve kontrol grubunda plazma ve doku ADA düzeyleri araştırıldı. Hastaların "Psoriasis Area and Severity Index" (PASI) skorları belirlendi.

Bulgular:

Plazma ve doku ADA düzeyleri psoriazisli hastalarda kontrol grubundan yüksek bulundu (p<0.05). Aynı hastalarda, PUVA ve Dar bant UVB tedavileri sonucunda, ADA düzeyleri tedavi öncesine göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Ancak ADA düzeyleri ile PASI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0.05).

Sonuç

Bu sonuçlar; T hücre aktivasyonunun psoriazis patogenezinde rol oynadığını gösteren immün mekanizmaları desteklemektedir. Ayrıca bu çalışma plazma ve doku ADA düzeylerinin hastalığın takibi için güvenilir birer biyokimyasal parametreler olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hücresel immünite, doku adenozin deaminaz, dar bant UVB, psoriazis, plazma adenozin deaminaz, PUVA\r\n