Orijinal Araştırma

Psoriazis ile Helicobacter pylori Enfeksiyonu İlişkisi

10.5152/tdd.2011.09

  • Dursun Türkmen
  • Hamdi Özcan
  • Ersoy Kekilli

Turk J Dermatol 2011;5(2):39-42

Amaç:

Psoriazis, sık görülen, kronik, inflamatuvar ve hiperproliferatif bir deri hastalığıdır. Bu çalışmada Helicobacter pylori (H.pylori)'nin psoriazisin oluşmasında rolü olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler:

Çalışmaya dermatoloji polikliniğine başvuran klinik olarak psoriazis tanısı almış 56 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak da psoriazisi ve H. pylori ile ilişkili dermatolojik hastalığı olmayan 57 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalar ve kontrol grubunda H. pylori araştırmak için üre-nefes testi (ÜNT) yapıldı.

Bulgular:

Elli altı psoriazisli hastanın (ortalama yaş, 38.43±14.08 yıl; 32 erkek, 24 kadın) 38?inde (%67.9) ve 57 kontrol hastasının (ortalama yaş, 37.9±13.73 yıl; 26 erkek, 31 kadın) 38'inde (%66.7) ÜNT pozitif saptandı. Psoriazisli hastalar ve kontrol grubu arasında ÜNT pozitifliği yönünden anlamlı bir fark yoktu (p=0.89). Gastrointestinal şikayetlerden reflü şikayeti olan tüm psoriazisli hastalarda ÜNT pozitif olarak saptandı (p=0.005).

Sonuç:

Plak tip psoriaziste H. pylori enfeksiyonunun tetikleyici bir faktör olduğu yönünde bulgu elde edilemedi. Çalışmalarda palmoplantar püstüler psoriaziste H. pylori enfeksiyonunun rol oynadığını bildiren yayınlar vardır. Bu nedenle H. pylori enfeksiyonunun psoriazisin tetiklenmesinde rolü olup olmadığını belirlemek için, duyarlılığı ve özgüllüğü daha yüksek olan yöntemlerle ve daha geniş serilerde çalışma yapılması uygun olabilir. (Turk J Dermatol 2011; 5: 39-42)

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, Helicobacter pylori, C14 üre nefes testi