Orijinal Araştırma

Pitriyazis Likenoides Tedavisinde Dar-Band UVB

10.5152/tdd.2012.34

  • Evren Odyakmaz Demirsoy
  • Dilek Bayramgürler
  • Ufuk Güleç
  • Aysun Sikar Aktürk

Turk J Dermatol 2012;6(4):158-161

Amaç:

Pitriyazis Likenoides (PL) nedeni bilinmeyen inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Son zamanlarda hastalık dar-band ultraviyole B'nin (UVB) nadir kullanım alanlarına girmiş, fototerapi ünitelerinde tedavi edilmeye başlanmıştır. Fakat tedavinin sonuçları hakkında literatür bilgileri hala sınırlıdır. Bu çalışmada dar-band UVB'nin PL tedavisindeki etkinliğinin değerlendirilmesi ve çalışmada elde edilen sonuçların önceki çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntemler

Ünitemizde 2000 ve 2011 yılları arasında klinik ve histopatolojik olarak pitriyazis likenoides kronika (PLK) ve pitriyazis likenoides et varialiformis akuta (PLEVA) tanıları konan ve bu tanılara yönelik darband UVB tedavisi almış hastalar geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular

Çalışmamıza dahil edilen 17 hastanın 3’ü PLEVA, 14’ü PLK tanısı almıştı. Ortalama 36.9 seans sonra tam yanıt hastaların 4’ünde (%23.5), belirgin yanıt 6’sında (%35.3), orta derecede yanıt 4’ünde (%23.5) görülürken 3 (%17.7) hasta tedaviye yanıtsızdı. Tedavi sonrası kendisine ulaşılabilen 8 hastanın 7’sinde ortalama 41.4 aylık takip sürecinde nüks izlenmedi, 1 hastada 24 ay sonra hastalığın nüks ettiği görüldü.

Sonuç:

Çalışmamızın sonucunda dar-band UVB'nin PL'nin tedavisinde güvenle uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, pitriazis likenoides, tedavi, ultraviyole