Orijinal Araştırma

Orta Şiddette Akne Vulgaris Tedavisinde Aralıklı Düşük Doz İzotretinoin Tedavisi

10.5152/tdd.2012.02

  • Belçin Izol
  • Emel Bülbül Başkan
  • Zübeyde Başar
  • Şükran Tunalı
  • Hayriye Sarıcaoğlu

Turk J Dermatol 2012;6(1):7-12

Amaç:

Bu çalışmada orta şiddetli akne olgularında, aralıklı düşük doz izotretinoin tedavisinin etkinlik, yan etki, yaşam kalitesine etkileri ve nüks görülme sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler:

Eylül 2007-Nisan 2009 tarihleri arasında akne polikliniğimizde izlenen hastalar retrospektif olarak incelendi. Haftada üç gün 20 mg/gün sabit dozda izotretinoin uygulanan hastalar değerlendirmeye alındı. Olguların demografik özellikleri ve tedavi bilgileri hasta dosyalarından edinildi. Olguların yaşı, kilosu, aknenin süresi ve önceki tedavileri, tedavi öncesi ve sonrası Global Akne Skorlama Sistemi (GASS) temel alınarak yapılan akne derecelendirmesi, ilaç uygulanmasından kaynaklanan yan etkiler ve tedavi öncesi ve sonrası bakılan Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi (DYKİ) skorları kaydedildi. Tedavi öncesinde ve tedavi sürecindeki aylık takiplerde bakılan tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri ve lipid profilindeki değişiklikler not edildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan toplam 35 olgunun %94.3?ünde 1 yıllık tedavi sonunda akne global derecelendirmesinde tam yanıta ulaşıldığı tespit edildi. Kısmi yanıta ulaşma oranı ise %5.7 olarak bulundu. Olgularda en erken klinik yanıtın dördüncü haftadan itibaren başladığı izlendi. DYKİ tedavi başlangıcında 7.8 iken tedavi sonunda 1.8?e gerilemişti. Hafif derecede keilit dışında yan etkiye rastlanmadı. Tedavi bitiminden ortalama 17 ay sonraki değerlendirmede, 5 olguda hafif dereceli nüks gözlendi.

Sonuç:

İzotretinoinin düşük doz aralıklı kullanımının orta şiddetteki akne olgularında tolere edilebilir ve etkili bir tedavi olduğunu göstermektedir. (Turk J Dermatol 2012; 6: 7-12) Akne vulgaris, izotretinoin

Anahtar Kelimeler: Acne vulgaris, isotretinoin