Orijinal Araştırma

Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi

  • Esra Adışen
  • Özlem Tekin
  • Ayla Gülekon
  • Mehmet Ali Gürer

Turk J Dermatol 2008;2(2):43-46

Amaç:

Çocukluk döneminde psoriazis tüm deri hastalıklarının %4'ünü oluşturmaktadır. Çalışmamızda amacımız psoriazis Polikliniğimizde tedavi ettiğimiz psoriazisli çocuk olguların genel özellikleriyle değerlendirilmesidir.

Yöntem:

Psoriazis Polikliniği'nde 2002-2007 tarihleri arasında kaydedilen 130 psoriazisli (16 yaş altı) olguyla ilgili veriler değerlendirildi.

Bulgular:

Bu 130 olgu aynı dönemde polikliniğimizde görülen tüm psoriazisli hastaların %12.9'nu oluşturuyordu. Olguların 85'i kız, 45'i erkekti. Hastalık süresi 1.5-172 ay (ortanca 48) arasında değişmekteydi. Aile öyküsü olguların yaklaşık üçte birinde bulunuyordu, erkek ve kızlarda aile öyküsü oranları benzerdi (p>0.05). Plak tip psoriazis en sık görülen klinik tipti. Olguların % 50.7'sinde saçlı deri, %33'ünde tırnak tutulumu vardı. Tetikleyici olarak en sık saptanan faktörler emosyonel stres (n=73), enfeksiyon (n=31) ve travma (n=16) idi. Olguların %63.8'inde PASI<3; %35.3'ünde 3-15 ve %0.7'sinde PASI >15 idi. PASI skoru erkeklerde kızlardan daha yüksekti (p<0.05).

Sonuç:

Çalışmamızda psoriazisli çocukların üçte birinde aile öyküsü bulunduğu görülmüştür. Çocukluk dönemi psoriazisi erkeklerde daha şiddetlidir ve plak psoriazis en sık görülen klinik varyanttır.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, çocukluk dönemi, klinik bulgular, klinik tipler