Orijinal Araştırma

Metotreksat Verilen Psoriazis Vulgaris Hastalarına Folik Asit Desteği Gerekli mi?

  • Ayse Pınarbaşı
  • Ayse Akman
  • Ertan Yılmaz
  • Erdal Başaran

Turk J Dermatol 2008;2(2):39-42

Amaç:

Bu çalışma, metotreksat tedavisine folik asit eklenmesinin, metotreksata bağlı gelişebilen yan etkilerin sıklığını ve metotreksatın psoriazisteki etkinliğini azaltıp azaltmayacağını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem:

Açık, kontrollü ve rastgele olarak planlanan çalışmaya, sistemik metotreksat tedavisine uygun, psoriazis vulgaris tanılı 42 hasta alındı. Tüm hastalara, 12 saat arayla 3 bölünmüş dozda toplam 15-22,5 mg/hafta oral metotreksat verildi. Rastgele olarak folik asit grubuna alınan hastalara tedavi dışındaki 5 günde 5 mg/gün folik asit desteği verildi. Hastalar 2 haftalık aralarla ayrıntılı olarak yan etki ve klinik yanıt açısından kontrol edildi. Klinik etkinliğin değerlendirmesi PASI ile yapıldı.

Bulgular:

Folik asit alan ve almayan hastaların tedaviye verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (Başlangıçta p=0.886, 8. haftada p=0.668). Çalışmayı tamamlayan 33 hastanın 26'sında (%79) metotreksat kullanımına bağlı yan etki gelişti. Folik asit almayan grupta, deri-mukoza, hematolojik ve sistemik yan etkiler folik asit desteği alan gruba göre anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.005).

Sonuç:

Metotreksat tedavisi verilen psoriazis vulgarisli hastalarda metotreksatın verilmediği günlerde 5 mg/gün dozunda folik asit desteği tedavi etkinliğini değiştirmeden yan etki riskini azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Metotreksat, psoriazis vulgaris, folik asit, tedavi etkinligi ve yan etki