Özgün Araştırma

İsotretinoin Böbrekler Üzerinde Güvenli Bir Tedavidir: Geriye Dönük Bir Çalışma

10.4274/tdd.3478

  • Nehir Parlak
  • Emine Ünal
  • Nurkan Aksoy

Gönderim Tarihi: 15.09.2017 Kabul Tarihi: 30.09.2017 Turk J Dermatol 2018;12(1):18-22

Amaç:

Şiddetli akne tedavisinde isotretinoin yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaç çok sayıda yan etki oluşturmaktadır; deri ve mukoz membranlar ise sıklıkla etkilenmektedir. Ayrıca böbrek hasarı gibi ciddi ve ölümcül yan etkiler de görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, akne vulgarisli hastalarda isotretinoin kullanımının böbrek fonksiyonları üzerindeki güvenilirliğini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Şiddetli aknesi olan ve 0,5 mg/kg/gün isotretinoin tedavisi alan 86 hasta çalışmaya alındı ve geriye dönük değerlendirildi. Serum üre, kreatinin, tam kan sayımı, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, lipit profil verileri hasta dosyalarından elde edildi. Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) tedavi başlangıcında, tedavinin 3. ve 6. ayında hesaplandı.

Bulgular:

Tedavinin 3. ayında kreatinin değerlerinde anlamlı artış gözlendi (p=0,041); ancak klinik olarak anlamlı değildi, tedavinin 6. ayında ise kreatinin değerlerinde anlamlı farklılık yoktu. Başlangıç, 3. ay (p=0,066) ve 6. ay (p=0,429) GFR değerleri arasında anlamlı farklılık görülmedi.

Sonuç:

İsotretinoinin böbrekler için güvenilir olduğunu düşünüyoruz; ancak tedavi başlangıcında kreatin değeri yüksek olan hastalar yakın takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İsotretinoin,akne vulgaris,kreatinin,üre,böbrek fonksiyonu,böbrek hastalığında diyet modifikasyonu

Tam Metin (İngilizce)