Ana Konu

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisi

  • Dilek Bayramgürler
  • Aysun Şikar Aktürk

Gönderim Tarihi: 08.12.2014 Kabul Tarihi: 23.12.2014 Turk J Dermatol 2014;8(4):191-196

İntralezyonel enjeksiyon; tedavi için kullanılacak bir ilacın sistemik yan etkilerini en aza indirmek için direk olarak spesifik bir deri lezyonuna enjekte edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İntralezyonel enjeksiyon uygulamalarında en sık kullanılan ilaçlar kortikosteroidlerdir. Son yıllarda geliştirilen pek çok yeni tedavi ajanı ve yöntemine rağmen, intralezyonel kortikosteroid uygulamaları dermatoloji uzmanları tarafından basit, ucuz, güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olarak yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Uygulamalarda en sık tercih edilen kortikosteroid preparatı triamsinolon asetonid ve triamsinolon diasetattır. Tüm kortikosteroidlerin antiinflamatuvar, antiproliferatif ve immunsupresif etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerine dayanarak intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonları birçok akut ve kronik inflamatuvar deri hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Intralezyonel, enjeksiyon, kortikosteroidler, intralezyonel kortikosterois enjeksiyonu, uygulama, yan etkiler

Giriş

Son yıllarda geliştirilen pek çok yeni tedavi ajanı ve yöntemine rağmen, intralezyonel (İL) tedaviler basit, ucuz, güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olarak dermatolojik tedavilerin önemli bir bölümünü oluşturmaya devam etmektedir (1-3). İL enjeksiyon uygulamalarında en sık kullanılan ilaçlar kortikosteroidlerdir (KS) (1). Uygulamalarda en sık tercih edilen KS preparatı triamsinolon asetonid (TA) ve triamsinolon diasetattır (1,2,4). Deksametazon ve betametazon İL uygulamalar için daha nadir olarak tercih edilen diğer KS’lerdir (1,2).

Triamsinolon preparatlarının ilk tercih nedeni olmasının nedenleri; i) fiziksel yapılarının mikronize süspansiyon şeklinde olması nedeniyle tedavi bölgesine kolay ve etkili bir şekilde dağılabilmeleri ve dolayısıyla sistemik yan etki ve atrofi risklerinin düşük olması, ii) uygulamalarının nispeten ağrısız olması, iii) depo formunda oldukları için kronik inflamatuvar deri hastalıklarında etki sürelerinin uzun olmasıdır (1,2).


Uygulama

Uygulama genellikle ince uçlu bir enjektör veya daha nadir olarak Dermo-jet, Medo-jet gibi özel basınçlı enjektörler yardımıyla yapılır. İnce uçlu enjektör olarak 30 veya 27 numaralı iğneler tercih edilir (1,2). Basınçlı enjektörlerin kullanımı kolay olmakla beraber dozu tam olarak ayarlamak güçtür. Bu uygulama şekli kollajen ve elastik liflerde parçalanmaya neden olduğu için akne, diskoid lupus eritematozus (DLE), nekrobiyozis lipoidika gibi doku hasarının zararlı olabileceği durumlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca bu tip enjektörlerde lokal enfeksiyon riski de biraz daha fazladır (2).

KS’ler steril enjeksiyonluk su, %0,09 NaCl, %1’lik epinefrinsiz lidokain, eşit oranda SF ve anestezik madde karışımı, %5 veya %10 dekstroz kullanılarak sulandırılabilir (1,2). Sulandırma sonrası elde edilecek son konsantrasyonun lezyonu tedavi edecek kadar güçlü, ancak lokal veya sistemik yan etki oluşturmayacak kadar düşük olması gerekmektedir. Sulandırma sırasında partikül dağılımının iyi sağlanabilmesi için ampul veya flakon enjektöre çekmeden önce iyice çalkalanmalıdır. Kullanılacak konsantrasyona göre ilaç sulandırılmalıdır. Örneğin; 5 mg/ml’lik bir konsantrasyon elde etmek için 0,87 ml SF 0,125 ml TA ile, 10 mg/ml’lik bir konsantrasyon elde etmek için 0,75 ml SF 0,25 ml TA ile sulandırılmalıdır. Eğer sulandırma işlemi için lokal anestezik kullanılacaksa enjektöre önce kortikosteroid daha sonra anestezik çekilmelidir (2).

Tedavide kullanılacak ilaç konsantrasyonları ile ilişkili olarak tam bir görüş birliği olmamakla beraber bazı genel öneriler verilebilir (Tablo 1) (1). Genel kural olarak akne kisti ve yüz, göğüs ortası gibi derinin ince olduğu bölgelerde yerleşen dermatozlarda düşük konsantrasyon ve küçük ilaç miktarı; keloid, liken simpleks kronikus, psoriasis gibi kronik dermatozlarda ve saçlı deri, sırt gibi derinin kalın olduğu bölgelerde ise daha yüksek konsantrasyonda ilaç kullanımı önemlidir (1).

Uygulama sırasında lezyon önce alkolle silinmeli ve ince uçlu enjektör içinde sulandırılmış olan karışımın tam çözünmesi ve dağılımı için enjektör nazikçe sallanmalı veya iki avuç içinde yuvarlanmalıdır. Daha sonra iğnenin oluğu üste (epidermise) bakacak şekilde 45-90 derece açıyla (orta dermis/papiller dermis seviyesi) lezyonun içine girilmeli ve intravenöz olarak verilmediğinden emin olduktan sonra ilaç yavaş yavaş enjekte edilmelidir. Eğer enjeksiyon doğru seviyeye yani orta dermis seviyesine yapılıyorsa deride ürtika papülüne benzer şekilde hafif bir kabarıklık ve solukluk meydana gelir. Enjeksiyonun subkutan dokuya yapılmadığından emin olmak gerekmektedir ki bu durum gerçekte enjeksiyon esnasında hiçbir dirençle karşılaşılmaması ve ilacın deri içine kolaylıkla aktığının hissedilmesi şeklinde algılanabilmektedir. Dermis düzeyine yapılan enjeksiyonlarda ise hafif bir direnç hissedilmektedir ki, bu durum uygulayıcıya enjeksiyonu doğru anatomik bölgeye yaptığını göstermektedir (1,2). Multipl enjeksiyonlar lezyonun periferinden başlanıp merkeze doğru yaklaşmak şeklinde gerçekleştirilir. Enjeksiyonlar 1 cm veya daha fazla aralıklarla yapılmalı ve mümkünse her enjeksiyon için ayrı iğne kullanılarak enfeksiyon riski azaltılmalıdır (2).


İntralezyonel Kortikosteroid Uygulamalarının Endikasyon ve Kontraendikasyonları

Tüm KS’lerin antiinflamatuvar, antiproliferatif ve immunsupresif etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerine dayanarak İLKS enjeksiyonları birçok akut ve kronik inflamatuvar deri hastalığının tedavisinde kullanılmaktadırlar (Tablo 2) (1,2). İL uygulama genellikle sistemik KS’nin yan etkileri dolayısıyla kullanılamadığı veya topikal KS’lerin düşük potens veya epidermal atrofi nedeniyle kullanılamadığı durumlarda önerilmektedir (2,5).

Genel olarak ILKS tedavisi primer veya sekonder enfeksiyon durumlarında uygulanmamalıdır. İLKS’ler çok nadiren sistemik yan etkilere yol açabilecek boyutta sistemik emilim gösterebilirler, bu nedenle sık enjeksiyonlardan ve uygulama sırasında fazla miktarda ilaç kullanımından kaçınılmalıdır (1). Diyabet İLKS tedavisi için kesin bir kontraendikasyon yaratmamakla beraber bu hastaların hiperglisemi açısından yakın tabibi gereklidir (1,6).


Spesifik Endikasyonlarda İntralezyonel Kortikosteroid Uygulamaları

1. Alopesi Areata

İzole, az sayıda lezyonu olan yetişkin alopesi areatalı olgularda tedavide ilk seçenek İLKS’lerdir (7-9). Saçlı deri tutulumu %50’nin üzerinde olanlarda, alopesi totalis olgularında, çok hızlı ilerleyen olgularda ve çocuklarda kullanımı uygun değildir (8,10). Saçlı deri uygulamaları oldukça güvenlidir ancak yüze yapılacak uygulamalarda özellikle deri rengi koyu olanlarda dikkatli olunmalıdır (7).

TA dozu yüz ve kaşlarda 2,5-5 mg/ml, saçlı deride 5-10mg/ml olacak şekilde hazırlanmalıdır (10,11). Tek bir seansta uygulanabilecek maksimum ilaç miktarı saçlı deri için 3 ml triamsinolondur (8). Klinik yanıt genellikle 4-8 hafta içerisinde ortaya çıkmaktadır, seanslar 4-6 hafta aralıklarla tekrarlanabilir (7,8). Altı ayın sonunda klinik yanıt elde edilemezse, bu hastalarda KS reseptör eksikliği düşünülerek tedavide başka bir seçeneğin denenmesi önerilmektedir (8).

Bir çalışmada İL TA enjeksiyonu yapılan 17 alopesi areata olgusunun 25 lezyonunun 16’sında düzelme gözlendiği bildirilmiştir (11). Bir başka çalışmada ise; yüksek basınçlı enjektör kullanımı ile 3 kez, ayda bir tekrarlanan enjeksiyonu ile %62 oranında bir düzelme elde edildiği buna karşılık benzer protokolle, izotonik salin enjeksiyonu enjekte edilen grupta düzelmenin %7 olduğu rapor edilmiştir (12).

Kubeyinje dört ay boyunca aylık TAS enjeksiyonu yaptığı 62 alopesi areata olgusunda, tedavinin sonunda %63 oranında tam düzelme izlediğini bildirmiştir. Bu çalışmada beşten daha az sayıda lezyonu olan genç hastalarda, hikayesi bir aydan daha kısa süre olan olgularda ve lezyon çapı 3 cm’den daha küçük olanlarda klinik yanıtın daha iyi olduğu, buna karşılık atopisi olanlarda yanıtın kötü olduğu da vurgulanmıştır (13).

Farklı bir yöntem olarak Ferrando ve ark. üzerinde 4 mm iğne uzunluğuna sahip olan 5-7 iğneli mezoterapi multi-enjeksiyon iğneleri ile yaptıkları uygulamaların, geleneksel yöntemlere göre daha az ağrılı olduğunu ve hasta memnuniyetinin yüksek olduğunu bildirmişlerdir (14).

2. Keloid ve Hipertrofik Skar

İLKS enjeksiyonları keloid ve hipertrofik skar tedavisinde ilk seçenek olarak en sık kullanılan tedavi yöntemleridir (15,16). İLKS’lerin fibroblast büyümesini inhibe ederek ve keloid dokusu içerisinde miktarları artmış olan ve kollajenaz inhisyonuna yol açan alfa globulin düzeylerinde azalmaya yol açarak tedavide etkili olduğu düşünülmektedir (16,17). Bir çalışmada uzun dönemdeki nüks oranları (5yıl içinde %50) yüksek olsa da başlangıçta hastaların yaklaşık %70’inde tedaviye iyi yanıt alındığı bildirilmiştir (18). İLKS’ler keloid/hipertrofik skar tedavisinde tek başına veya diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılabilirler. En sık kombine edilen yöntem İLKS enjeksiyonu öncesinde veya sonrasında uygulanabilen kriyoterapidir (17). Kriyoterapinin mikrodolaşımı bozarak doku nekrozuna yol açtığı ve/veya ödeme yol açarak triamsinolonun daha etkin ve kolay bir şekilde enjeksiyonunu sağladığı ve bu nedenlerle tedaviye katkıda bulunduğu düşünülmektedir (17,19). Ayrıca lezyonda lokal anestezi sağlaması da önemli bir avantajdır (15).

Bunun dışında uygulama öncesinde EMLA gibi topikal anestezikler ile de anestezi sağlanabilir. Tedavi için 5-40 mg/ml konsantrasyonda triamsinolon enjeksiyonu önerilmektedir. Doku sert olduğu için enjeksiyonlar sırasında genellikle dirençle karşılaşıldığından Luer-Lok tipindeki enjektörlerin kullanılması ve işlem sırasında koruyucu gözlük takılması dikkat edilmesi gereken diğer noktalardır. Enjeksiyonların sıklığı genellikle 4-6 hafta arasında değişmekle beraber (15,17,19,20), haftada 1 gibi daha sık uygulama yaptığını bildiren yazarlar da bulunmaktadır (16). Her bir seanstaki toplam dozun 40 mg triamsinolonu aşmaması önerilmektedir (15). Genel olarak 4 seans İLKS uygulaması sonrası tedaviye yanıt alınamıyorsa tedavi yönteminin değiştirilmesi önerilse de (15) 4-5 yıllık süreler içerisinde 20-30 enjeksiyon yapılan olgular da bildirilmiştir (20).

Yosipovitch ve ark. keloidi olan 14 hastada tek başına İLKS, tek başına kriyoterapi ve her 2 yöntemin kombinasyonunu karşılaştıran bir çalışma yürütmüşlerdir. Yazarlar bu çalışmada İLKS enjeksiyonlarını 4 hafta aralıklarla en az 3 defa (3-8 seans, ortalama 5,3 seans) tekrarlamışlardır. Sonuçta lezyonların kalınlığını inceltme açısından, kombinasyon tedavisinin diğer 2 yöntemin tek başlarına kullanımlarına göre daha üstün olduğunu bildirmişlerdir (17).

Asilian ve ark. da keloid/hipertrofik skarı bulunan 69 hastayı rastlantısal olarak 3 gruba ayırıp tek başına İL TA (10mg/ml), İL TA (10 mg/ml) ve 5-florourasil (50 mg/ml) kombinasyonu ve bu kombinasyona ek olarak kullanılan pulsed-dye lazer tedavisini karşılaştırmışlardır. Hastaların İL tedavileri 8 hafta boyunca haftada 1 kez tekrarlanan enjeksiyonlar şeklinde yapılmıştır. Çalışmanın sonunda en iyi klinik yanıtın bu 3 tedavi ajanı/yönteminin kombine kullanıldığı grupta olduğu bildirilmiştir (16).

Muneuchi ve ark. da 18 yıllık bir dönemde 94 hastanın 104 keloid lezyonuna yaptıkları İLKS uygulamalarının sonuçlarını yayınlamışlardır. Bu çalışmada yazarlar lezyonlara 4 hafta aralıklarla, 1-109 arası değişen sayıda, 1-10 mg TA enjeksiyonu yapmışlardır. Otuz bir hasta ağrı dolayısıyla, 10 enjeksiyondan daha az sayıda enjeksiyon almış ve bu grup çalışma dışı bırakılmıştır. Geriye kalan 63 hastanın 52’sinde tedaviye iyi yanıt alındığı bildirilmiştir. Yazarlar tedaviye yanıt ile enjeksiyon sayısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmişler ve 30 enjeksiyon yapılan hastaların %11’inde iyi, %25’inde orta derecede yanıt; 30 enjeksiyonun üzerindeki hastaların %4’ünde mükemmel, %22’sinde iyi, %16’sında da orta derecede yanıt alındığını görmüşlerdir. Buna göre de mükemmel/iyi sonuçlara ulaşmak için 3-5 yıl gibi bir zaman dilimine yayılan çok sayıda enjeksiyon yapılması gerektiğini düşündüklerini vurgulamışlardır (20). Ancak bu çalışmada kullanılan triamsinolon konsantrasyonunun diğer çalışmalara/önerilen dozlara göre oldukça düşük olduğu gözardı edilmemelidir.

3. Tırnak Psoriasisi

Tırnak psoriasisi tedavisinde İLKS enjeksiyonu standart bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır (21-23). Ancak literatürde etkinliği ile ilgili fazla kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Tedavide doz aralığı 2,5-10 mg/ml arasında değişmekle beraber en sık kullanılan KS TA’dır. Tırnak matriksini hedefleyen ikisi proksimal tırnak kıvrımı, diğer ikisi de lateral tırnak kıvrımlarına olmak üzere toplam dört enjeksiyon önerilmektedir (21). Ancak enjeksiyon sıklığı ve süresi konusunda standart bir tedavi protokolü bulunmamaktadır (21-23).

Tırnak psoriasisinde İLKS tedavisinin etkinliğinin ve yan etkilerinin değerlendirildiği bir çalışmada 35 psoriasis hastasının psoriatik tırnak tutulumunun izlendiği 100 tırnağa blok anestezi yapıldıktan sonra 10 mg/ml TA enjeksiyonu yapılmış. İki ay sonra enjeksiyon tekrarlanarak hastalar altı ay takip edilmiş. Pitting izlenen 71 tırnağın 41’inde (%57,7), onikolizis izlenen 37 tırnağın 15’inde (%40,5) ve subungual hiperkeratoz izlenen 57 tırnağın hepsinde (%100) belirgin iyileşme izlenmiş. Yan etki olarak subungual hematom dışında bir yan etki gözlenmemiş. Çalışmanın sonunda psoriatik tırnak deformitelerinin tedavisinde İLKS tedavisinin etkili ve güvenilir olduğu bildirilmiştir (23).

4. Diğer

Son yayınlarda vitiligo (24), kutanöz Rosai-Dorfman sendromu (25), liken pilanopilaris (26), hipergranülasyon dokusunun (27) ve ösefagial liken planusta ösefagial darlıkların (28) tedavisinde de İLKS tedavisinin etkili olduğu bildirilmiştir.


İntralezyonel Kortikosteroid Uygulamalarının Yan Etki ve Komplikasyonları

İLKS enjeksiyonu genel olarak oldukça güvenli bir uygulama olmakla beraber bazı riskleri de bulunmaktadır. En sık rastlanan yan etkiler lokal yan etkiler olup bunlar; atrofi, hipopigmentasyon, ağrı, kanama, ülserasyon, sekonder enfeksiyonlar, perilezyonel lineer atrofi ve hipopigmentasyon, alerjik reaksiyonlar, kalsifikasyon ve granülom oluşumudur (1-3). Oluşan atrofi ve pigment değişiklikleri haftalar içerisinde gerileyebileceği gibi nadiren çok uzun süre veya tamamıyla kalıcı da olabilir (1).


Lokal Yan Etkiler

Atrofi: Preparatın gücü, konsantrasyonu, enjekte edilen ilacın miktarı, uygulama şekli ve derinin durumu ile ilişkilidir. Yüz, genital bölge, dudaklar ve bukkal mukoza atrofi riskine daha yatkın alanlardır (2). Yüksek konsantrasyon, ilacın miktarının fazla enjekte edilmesi veya önerilen 3-4 haftadan daha sık olan uygulamalar riski arttırır. Uygulamanın subkutan dokuya yapılması da atrofi riskini arttırırken aynı zamanda ilacın antiinflamatuvar etkinliğini de azaltmaktadır. Dermisin üst kısımlarına veya epidermise yapılan uygulamalar ise ülser ve kabuk oluşumuna yol açabilir. Mikronize kristal formdaki KS’ler deride haftalar hatta aylarca depo edileceğinden bazı yazarlar atrofi gelişen olgularda, o alana yapılacak aralıklı SF uygulamasının ilacın deriden atılımını kolaylaştırarak etkili olabileceğini önermektedirler, ancak bu konuyla ilgili yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır (1).
Hipopigmentasyon: Özellikle deri rengi koyu olanlarda hipo hatta depigmente alanlar gelişebilir (2,29).

Ağrı: Başlıca lezyon içine verilen sıvının hacmiyle ilişkili olmakla beraber kullanılan preparatın cinsi (betametazon türevleri daha irritandır) ve uygulama alanı da (palmoplantar bölge daha duyarlı) önemlidir (2).

Ülserasyon: Çok yüzeyel uygulanan fazla miktardaki ilacın dolaşımı bloke etmesine bağlı gelişir. Oluşan ülserler birkaç ayda kendiliğinden geriler (2).

Perilezyonel lineer atrofi ve hipopigmentasyon: İL veya intraartiküler uygulamalar sonrasında gelişir. Mekanizması bilinmemekle beraber KS kristallerinin lenfatik damarlar boyunca yayılımına bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir (29-31).

Kanama: Nadiren enjeksiyonu takiben kanama oluşabilir, kompresle durdurulur (2).

Sistemik Yan Etkiler

Cushing sendromu: İLKS tedavisine bağlı hirşutizm, stria, aydede yüzü ve bufalo hörgücü gibi endokrin değişiklikler görülebilmektedir (2). Fredman ve ark. tarafından 1950 ve 2012 yılları arasında skar tedavisi için İL TA uygulama sonuçları değerlendirilmiş ve toplam 18 olguda Cushing sendromu geliştiği bildirilmiştir. Özellikle çocukların bu açıdan daha riskli olduğu ve bu yaş grubunda ayda 30 mg’den daha yüksek dozlarda kullanılmaması gerektiği vurgulanmıştır (32).

HPA aksının baskılanması: Sık tekrarlayan dolayısıyla birikici dozu arttıran uygulamalarda (ayda 40 mg’den daha fazla) adrenal supresyon ve adet düzensizliği gelişim riski bulunmaktadır (1). TA’nın 75-100 mg dozlarda tek bir intradermal enjeksiyonu plazma kortizol düzeylerinde ani bir düşüşe yol açabilir, 25 mg’den daha düşük dozlarda ise aks üzerinde bir etkisi olmadığı bildirilmiştir (2).

Perioküler hemanjiyom nedeniyle perilezyonel veya İLKS enjeksiyonu yapılmış olan 4 çocuk olguda da, adrenal bezlerde baskılanma bulgularının ortaya çıktığı ve belirgin büyüme geriliği izlendiği bildirilmiştir (33). Bu nedenle çocuklarda büyüme geriliği için tekrarlayan enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır (2).

Benzil alkol toksisitesi: TA süspansiyonları koruyucu olarak benzil alkol içermektedir. Yenidoğan döneminde yapılacak aşırı miktardaki uygulamalarda santral sinir sistemi baskılanması, metabolik asidoz ve sık nefes alınması ile karakterize ‘Gasping sendromu’, kern ikterus ve hatta ölüm bildirilmiştir. Bu nedenlerle yenidoğan döneminde kullanımında çok dikkatli olunmalıdır (34).

Alerjik reaksiyonlar: KS enjeksiyonlarına bağlı nadiren ciddi bronkospazm ve şok gibi anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir (2). Alerjik reaksiyonlardan ilacın kendisi veya taşıyıcısı sorumlu olabilir. Laing ve ark. alopesi areata nedeniyle topikal KS tedavisine yanıt alamadıkları 24 yaşındaki bir kadın hastada 0,3 ml TA enjeksiyonu yaptıktan hemen sonra dudaklarda şişlik, ürtikeryal döküntüler ve wheezing geliştiğini bildirmişlerdir. Hastanın tedavisinde oksijen, antihistaminikler ve hidrokortizon kullanılmıştır. Daha sonra yapılan prick testte, TA’nın kendisine karşı değil de ilacın içeriğinde bulunan karboksimetilsellüloza karşı 2+ yanıt elde edildiği görülmüştür (35).

Senkop: Büyük ihtimalle iğne veya ağrıya karşı bir reaksiyon olarak geliştiği düşünülen oldukça nadir bildirilen bir yan etkidir (2).

Pitoz: Turanlı ve ark. alopesi areata nedeniyle kaş bölgesine İLKS enjeksiyonu yaptıkları bir hastada pitoz geliştiğini bildirmişlerdir (36).

Körlük: Çok nadiren alopesi areata nedeniyle saçlı deriye yapılan uygulamalar sonrası retinal veya koroidal damarların oklüzyonuna bağlı geliştiği düşünülen bir yan etkidir (2).

Hiperglisemi: Otuz altı yaşında kontrollü tip 1 diyabetes mellitusu olan bir kadın hastada alopesi areata nedeniyle ilk doz IL TA uygulamasını takiben hiperglisemi geliştiği bildirilmiştir (6).


Sonuç

İLKS tedavisi dermatolojide birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan, uygun sıklıkta ve dozlarda kullanıldığında yan etkilerin nadiren izlendiği ucuz, etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.


1. Mathes B, Alguri PC. Intralesional injection. UpToDate.
2. Şenol M, Şener S. İntralezyonel kortikosteroid tedavisi. Dermatose 2002;4:26-31.
3. Gallardo Juan A, Avellaneda Molina PJ, Baeza Lopez JM, et al. Aten Primaria 2000:25:331-4.
4. Frooz A, Tehranchi-Nia Z, Ahmed AR. Benefits and risks of intralesional corticosteroid injection in the treatment of dermatological diseases. Clin Exp Dermatol 1995;20:363-70.
5. Callen JP. Intralesional corticosteroids. J Am Acad Dermatol 1981;4:149-51.
6. Fleming P, Drazek L, Shaw JC. Hyperglisemia following intralesional corticosteroid injection in a patient with type 1 diabetes mellitus. J Cutan Med Surg 2014;18:275-6.
7. McDonald Hull S, Messenger AG. Alopecia areata. UpToDate.
8. Madani S, Shapiro J. Alopecia areata update. J Am Acad Dermatol 2000;42:549-66.
9. Pittelkow MR, Daoud MS. Lichen planus. In: Wolff K, Goldsmith LA, Katz SI, GilchrestBA, Paller AM, Leffell DJ, editors. Dermatology in general medicine. 7th ed. New York: Mc Graw Hill; 2008. p. 244-55.
10. MacDonald Hull SP, Wood ML, Hutchinson PE, et al. British Association of Dermatologists. Guidelines for the management of alopecia areata. Br J Dermatol 2003;149:692-9.
11. Porter D, Burton JL. A comparison of intra-lesional triamcinolone hexacetonide and triamcinolone acetonide in alopecia areata. Br J Dermatol 1971;85:272-3.
12. Abell E, Munro DD. Intralesional treatment of alopecia areata with triamcinolone acetonide by jet injector. Br J Dermatol 1973;88:55-9.
13. Kubeyinje EP. Intralesional triamcinolone acetonide in alopecia areata amongst 62 Saudi Arabs. East Afr Med J 1994;71:674-5.
14. Ferrando J, Moreno-Arias GA. Multi-injectionplate for intralesional corticosteroid treatment of patchy alopecia areata. Dermatol Surg 2000;26:690-1.
15. Goldstein BG, Goldstein AO. Keloids. UpToDate.
16. Asilian A, Darougheh A, Shariati F. New combination of triamcinolone, 5-Fluorouracil, and pulsed-dye laser for treatment of keloid and hypertrophic scars. Dermatol Surg 2006;32:907-15.
17. Yosipovitch G, Widijanti Sugeng M, Goon A, et al. A comparison of the combined effect of cryotherapy and corticosteroid injections versus corticosteroids and cryotherapy alone on keloids: a controlled study. J Dermatolog Treat 2001;12:87-90.
18. Shaffer, JJ, Taylor, SC, Cook-Bolden, F. Keloidal scars: A review with a critical look at therapeutic options. J Am Acad Dermatol 2002;46:63.
19. Sharad M. Treatment of keloids and hypertrophic scars. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2005;71:3-8.
20. Muneuchi G, Suzuki S, Onodera M, et al. Long-term outcome of intralesional injection of triamcinolone acetonide for the treatment of keloid scars in Asian patients. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2006;40:111-6.
21. Reich K. Approach to managing patients with nail psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;23:15-21.
22. De Berker DAR, Lawrence CM. A simplified protocol of steroid injection for psoriatic nail dystrophy. Br J Dermatol 1998;138:90-5.
23. Saleem K, Azim W. Treatmentof nail psoriasis with a modified regimen of steroid injections. J Coll Physicians Surg Pak 2008;18:78-81.
24. Wnag E, Koo J, Levy E. Intralesional corticosteroid injections for vitiligo: a new therapeutic option. J Am Acad Dermatol 2014;71:391-3.
25. Vandersee S, Röwert-Huber HJ, Wöhner S, et al. Cutaneous Rosai-Dorfman syndrome. Successful therapy with intralesional corticosteroids. Hautarzt 2014;65:725-7.
26. Lyakhovitsky A, Amichai B, Sizopoulou C, Barzilai A. A case series of 46 patients with lichen planopilaris : Demographics, clinical evaluation, and treatment experience. J Dermatolog Treat 2014, early online, 1-5.
27. Moio M, Mataro II, Accardo G, et al. Treatment of hypergarnulation tissue with intralesional injeztion of corticosteroids: preliminary results. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2014;67:167-8.
28. Köksal AS, Yıldız H, Ödemiş B, Sengül A. Treatment of esophageal stricture due to lichen planus with intralesional corticosteroid injection. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2014;24:32-4.
29. Venkatesan P, Fangman WL. Linear hypopigmentation and cutaneous atrophy following intraarticular steroid injections for the de Quervain’s tendonitis. J Drugs Dermatol 2009;8:492-3.
30. Friedman SJ, Butler DF, Pittelkow MR. Perilesional linear atrophy and hypopigmentation after intralesional corticosteroid therapy. Report of two cases and review of the literature. J Am Acad Dermatol 1988;19:537-41.
31. Kaur S, Thami GP. Intralesional corticosteroid induced perilesional and perilymphatic hypopigmentation. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2002;68:356-7.
32. Friedman R, Tenenhaus M. Cushing’s syndrome after intralesional triamcinolone acetonide: a systematic review of the literature and multinational survey. Burns 2013;39:549-57.
33. Goyal R, Watts P, Lane CM, et al. Adrenal suppression and failure to thrive after steroid injections for periocular hemangioma. Ophthalmology 2004;111:389-95.
34. http://www.medscape.com. FDA safety changes. Kenalog-10 and Kenalog-40, Depacon, Depakene.
35. Laing ME, Fallis B, Murphy GM. Anaphylactic reaction to intralesional corticosteroid injection. Contact Dermatitis 2007;57:132-3.
36. Turanlı AY, Şentürk N, Eroğlu L, Karacaoğlan N. Ptosis presumably due to intralesional corticosteroid injection for treatment of alopecia areata. T Klin J Dermatol 2001;11:161-3.