Özgün Araştırma

Huzur Evi Sakinlerinde Görülen Dermatolojik Hastalıkların Prevalansı, Cinsiyet ve Diğer Hastalıkları ile İlişkisi

10.4274/tdd.galenos.2018.3689

  • İlkay Özer
  • Selami Aykut Temiz
  • Arzu Ataseven

Gönderim Tarihi: 09.05.2018 Kabul Tarihi: 06.08.2018 Turk J Dermatol 2019;13(1):8-12

Amaç:

Bu çalışmada, huzur evi sakinlerinde cinsiyet ve komorbiditenin dermatolojik hastalıkların prevalansı üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlamaktadır.

Yöntemler:

Çalışmada 187 yaşlı bakım evi sakinlerinin dermatolojik muayeneleri ek sistemik hastalıkları ile birlikte kayıt edilmiştir. Dermatolojik muayene bulguları cinsiyet ve eşlik eden sistemik hastalıklara göre sınıflandırılmıştır.

Bulgular:

Gönüllülerin yapılan dermatolojik muayenelerinde en fazla izlenen dermatolojik bulgu kserozisti (%91,4). Bunu sırasıyla; lentigo (%80,2), seboreik keratoz (%72,2), tinea pedis (%53,5) ve senil anjiyom (%40,1) takip etmekteydi. Cinsiyete göre hastalıkların dağılımları incelendiğinde kserozis (p=0,016) ve intertrigo (p=0,004) kadınlarda daha fazla, senil anjiyom (p=0,024) erkeklerde daha fazla izlendi. Dermatolojik hastalıklar ile ek sistemik hastalık varlığı ilişkisi incelendiğinde diyabetli hastalarda rozase daha fazla izlendi (p=0,023).

Sonuç:

Huzur evi sakinlerinde dermatolojik hastalıkların sıklığının bilinmesi ve cinsiyet, yaş ile eşlik eden hastalıkların dermatolojik hastalıklara etkisinin tanınması uygun önleyici tedbirlerin oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Deri, huzur evi, cinsiyet, sistemik hastalık, kserozis

Tam Metin (İngilizce)