Orijinal Araştırma

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma

10.5152/tdd.2012.19

  • Arife Öz
  • Kenan Aydoğan
  • Şaduman Balaban Adım
  • Belçin İzol
  • Hayriye Sarıcaoğlu
  • Emel Bülbül Başkan
  • Şükran Tunalı

Turk J Dermatol 2012;6(3):87-90

Amaç:

Eritema nodozum (EN) septal pannikülitlerin prototipidir. Tetikleyici faktörler arasında ilaçlar, enfeksiyonlar, tümörler ve inflamatuvar hastalıklar yer almakla birlikte %32-72 oranında idyopatiktir. Eritema nodozum etyolojisi bölgelere ve ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada polikliniğimize EN nedeniyle başvuran hastalarda etyolojik faktörlerin belirlenmesi, klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Çalışmaya 2005 ve 2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tetkik edilen, histopatolojik olarak EN tanısı almış toplam 66 hasta dahil edildi. Olguların demografik verileri ve uygulanan tedaviler değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan hastaların yaşları 7-81 arasındaydı (ortalama 42.22±16.03). Hastaların 19’u erkek, 47’si kadındı. Eritema nodozum, kadınlarda 2.5 kat daha sık görüldü. Altmış altı hastanın 52’sinde (%78) etyoloji belirlenebilirken (Grup 1); 14’ünde (%21) belirlenemedi (Grup 2). Etyolojide en sık Behçet hastalığı (n=15), takiben azalan sıklıkla ilaç (n=13), sarkoidoz (n=10), ÜSYE (n=6), otoimmun hastalık (n=4), gebelik (n=2) ve tüberküloz (n=2) tespit edildi. Serimizde inflamatuvar barsak hastalıkları (İBH) ve malignite saptanmadı.

Sonuç:

Behçet hastalığı EN’nin nadir nedenleri arasındadır. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda etyolojisi saptanamayan olgular çoğunluktadır. Serimizde en sık etyolojik faktör olması BH prevalansının ülkemizde yüksek olması (11-42/10000) ve fakültemizde Behçet hastalığı merkezinin bulunmasına bağlanabilir. (Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90)

Anahtar Kelimeler: Eritema nodozum, epidemiyoloji, Behçet sendromu