Özgün Araştırma

El Skuamöz Hücreli Karsinomu: Klinik Özellikler, Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Sağkalım: 129 Hastalık Serinin Sonuçları

10.4274/tdd.galenos.2018.3820

  • Fatih Irmak
  • Selami Serhat Şirvan
  • Merdan Serin
  • Kamuran Zeynep Sevim
  • Ayşin Karasoy Yeşilada
  • Sevgi Kurt Yazar

Gönderim Tarihi: 04.09.2018 Kabul Tarihi: 27.09.2018 Turk J Dermatol 2019;13(1):30-34

Amaç:

Klinik pratikte sık görülmesine ragmen elde görülen skuamöz hücreli karsinomların rekürrens, metastaz ve uzun süreli sağkalımı oranları iyi tanımlanmamıştır. Bu çalışmada geniş bir hasta grubunda elde görülen skuamöz hücreli karsinomlarının tedavi yöntemleri ve sağ kalım oranları değerlendirilmiştir.

Yöntemler:

Çok merkezli olan çalışmamızda 2006 ve 2011 yılları arasında opere edilen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar yaş, anatomik yerleşim, cinsiyet, tedavi yöntemi, sağkalım ve rekürrens oranına göre değerlendirilmiştir. Ek olarak rekürrens ve sağkalım oranlarının tümör çapı ile olan ilişkisi değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Yüz yirmi dokuz hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tümör çapı 2 cm’in altında olan hastalarda 5 yıllık takip süresinde rekürrens oranı %9,7 ve metastaz oran %6,5 olarak bulunmuştur. Tümör çapı 2 cm’in üstünde olan hastalarda 5 yıllık takip süresinde rekürrens oranı %16,7 ve metastaz oran %33 olarak bulunmuştur.

Sonuç:

Elde görülen skuamöz hücreli karsinomlar, yüz bölgesine göre daha kötü klinik seyir ile karakterizedir. Rekürrens eğiliminin, metastatik yayılım ve fonksiyonel defisit riskinin amputasyon ve kompleks rekonstrüksiyon gerekebilmesi nedeniyle fazla olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: El tümörleri, sentinel lenf nodu biyopsisi, skuamöz hücreli karsinom

Tam Metin (İngilizce)