Orijinal Araştırma

Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Akne Vulgaris ve Melasma Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı: Anket Çalışması

  • Çiçek Durusoy
  • A. Tülin Güleç
  • Elif Durukan
  • Coşkun Bakar

Turk J Dermatol 2010;4(1):14-17

Amaç:

Bu çalışmanın amacı akne vulgaris (AV) veya melasma tanısı almış hastalarda, tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) kullanım sıklığı, tercih edilen yöntemler ve bu durumu etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.

Yöntem:

Çalışmaya Alanya Başkent Üniversitesi Dermatoloji Polikliniği'ne başvuran AV veya melasma tanısı alan toplam 73 hasta alındı. Hastalara, sosyodemografik özellikleri, hastalıklarının fiziksel, psikolojik ve iş/ arkadaşlık ilişkilerine olumsuz etkileri, TAT yöntemlerine başvurma durumlarını sorgulayan anket formu uygulandı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan hastaların 54'ü AV ve 19'u melasma tanısı almıştı. TAT kullanma oranı %52,1 olup, AV'li hastaların %57.4'ü ve melasmalı hastaların %36,8'i TAT kullanmıştı. Kadınların erkeklere göre ve hastalıkları nedeniyle iş/arkadaşlık ilişkilerinde sorun yaşayanların yaşamayanlara göre daha yüksek oranda TAT kullandığı saptandı. TAT kullanan hastaların tümü bitkisel ürünleri tercih etmişlerdi ve hastaların %63,2'i yöntemleri aile ve/veya arkadaşlarından öğrenmişlerdi.

Sonuç:

Verilerimiz, AV'li ve melasmalı hastaların TAT yöntemlerine sık başvurduğunu göstermektedir. Tıbbi tedavilerle etkileşerek tedavi sonucunu etkileyebilecekleri için, dermatologlar hastalarında TAT kullanımını sorgulamalıdır.(Turk J Dermatol 2010; 4: 14-7)

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, fitoterapi, melasma, tamamlayici ve alternatif tedaviler