Orijinal Araştırma

Dermatoloji Kliniğinde Görülen Çocukluk Dönemi Psoriyazis Hastalarının Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri

10.4274/tdd.1433

  • Emine Elvan Taşgın
  • Göknur Kalkan
  • Hatice Meral Ekşioğlu
  • Güler Vahaboğlu

Turk J Dermatol 2013;7(2):81-86

Amaç

Polikliniğimize başvuran psoriyazisli çocuk hastaların epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi ve literatürle karşılaştırılması.

Yöntemler:

Çalışmaya Mayıs 2009- Aralık 2010 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran ve psoriyazis tanısı alan 16 yaş altındaki 37 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar cinsiyet, yaş, hastalık başlangıç yaşı, hastalık süresi, ek hastalık, aile öyküsü, klinik özellikler ve tetikleyici faktörler yönünden değerlendirildi.

Bulgular:

Bu çalışmada değerlendirilen 37 psoriyazisli çocuk hastanın 21'i (%56.8) kız, 16'sı (%43.2) erkekti. Hastaların yaşları 2-15 yıl arasındaydı. Aile öyküsü hastaların %32.4'ünde tespit edildi. Hastaların %59.45'inde plak, %29.7'sinde guttat, %10.8'inde püstüler psoriyazis kliniği tespit edildi. Psoriyazis lezyonlarının en sık (%73) saçlı deriye yerleştiği ve hastalığın çoğunlukla bu bölgeden başladığı tespit edildi. Tırnak tutulumu hastaların %27'sinde tespit edildi. Psoriyatik artrit hastaların hiçbirinde yoktu.

Sonuç

Çalışmamızın toplumumuzda psoriyazisli çocuk hastalar ile ilgili epidemiyolojik verilerin oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Psoriyazis, çocukluk dönemi, epidemiyoloji