Özgün Araştırma

Kronik İdiyopatik Ürtiker ve Büllöz Pemfigoidli Hastalarda Omalizumab Tedavisinin Koagülasyon Parametrelerine ve Total İmmünoglobulin E Düzeylerine Etkisi
  • Pınar İncel Uysal
  • Yıldız Hayran
  • Neslihan Akdoğan
  • Ayşe Öktem
  • Ahmet Atılan
  • Güneş Gür Aksoy
  • Başak Yalçın
Turk J Dermatol 2018; 12: 159-166 DOI: 10.4274/tdd.3668