Özgün Araştırma

Türkiye’den Primer Sikatrisli Alopesilerin Klinik Değerlendirmesi: 97 Olgunun Geriye Dönük Analizi
  • Birgül Özkesici Kurt
  • Yeşim Şenol
  • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2018; 12: 177-182 DOI: 10.4274/tdd.3679

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Diskoid Lupus Eritematozus: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  • İlteriş Oğuz Topal
  • İlknur Mansuroğlu Şahin
Turk J Dermatol 2014; 8: 227-231 DOI: 10.4274/tdd.1744