ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2017; 14: 45-51
Makale Geliş Tarihi: 04.08.2016
Makale Kabul Tarihi: 14.02.2017
*

Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Gynecologic Oncology, Isparta, Turkey

**

Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Urology, Isparta, Turkey

***

Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Isparta, Turkey

Jinekolojik cerrahi sonrası oluşan vezikovajinal fistüllerin yönetimi

Amaç: Gelişmiş ülkelerde, cerrahi ve özellikle jinekolojik prosedürler vezikovajinal fistüllerin (VVF) başlıca nedenidir. Bu yazıda, jinekolojik cerrahi sonrası oluşan VVF’lerin onarımı için üniversitemizde uygulanan tedavi yöntemlerinin neden seçildikleri değerlendirilmiş ve sonuçları tartışılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi, Isparta’da son 10 yılda jinekolojik cerrahi sonrası oluşan VVF’lerin cerrahi olarak yönetimi üroloji ve kadın hastalıkları ve doğum bölümleri tarafından yapılmıştır. Onarım için kullanılan cerrahi yaklaşım tercihleri ve onarım sonuçları, hasta ve cerrah özellikleri göz önünde bulundurularak karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Abdominal onarım hastaların %65’inde, vajinal onarım %25’inde ve laparoskopik onarım %10’unda kullanılmıştır. Ürologlar hastaların %75’inde abdominal yolu seçmiştir. Hastaların ortalama parite sayısı abdominal onarım tercih edilenlerde vajinal onarım yapılanlara göre daha düşük olduğu görülmüştür (p<0,05). Vajinal yoldan yönetilen hastaların %20’sinde Martius flebi kullanılmış ve %80’inde basit eksizyon ve onarım yeterli olmuştur. Abdominal yolla ameliyat edilen hastalarda, %18 omental flep kullanmış olup, geri kalan hastalarda doku interpozisyonu için flep kullanılmamıştır. Ortalama yatış süresi transabdominal onarım (9,2 gün) ile karşılaştırıldığında transvajinal onarım grubunda (3,4 gün) daha azdır (p<0,05).
Sonuç: Tamir yöntemi tercihi cerrahın aldığı eğitime (üroloji ya da jinekoloji) bağlıdır. Başarı olarak abdominal yoldan farkı bulunmayan ve ortalama hastanede kalış süresi daha az olan vajinal yol tamir için ilk seçenek olmalıdır. Transvajinal yaklaşım için lezyona erişim kolaylığı, cerrahinin başarısı için en önemli faktördür. Vaskülarizasyonu iyi görünen dokular için flep kullanımı gerekli değildir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü