ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2017; 26: 69-75
Makale Geliş Tarihi: 28.09.2016
Makale Kabul Tarihi: 18.02.2017
*

Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

**

Antalya Training and Research Hospital, Clinic of Nuclear Medicine, Antalya, Turkey

***

Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Antalya, Turkey

****

Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Antalya, Turkey

*****

Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Antalya, Turkey

******

Marmara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İstanbul, Turkey

18F-2-fluoro-2-deoksi-D-glukoz Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografinin Lenfomanın İnisiyal Evrelemesinde Kemik İliği Tutulumunun Belirlenmesindeki Rolü

Amaç: Günümüzde 18F-2-fluoro-2-deoksi-D-glukoz (18F-FDG) pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT), Hodgkin lenfoma (HL) ve non-Hodgkin lenfomaların (NHL) evrelemesinde ve takibinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Değişik çalışmalarda PET/BT’nin kemik iliği tutulumunu göstermede etkinliği ve kemik iliği biyopsisi (KİB) ile uyumu gösterilmiş ve tamamlayıcı yöntem olarak kullanılması önerilmiştir. Biz de bu çalışmada HL ve NHL’de kemik iliği infiltrasyonunu değerlendirmede PET/BT’nin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda başlangıç evreleme için PET/BT tetkiki yapılan 172 lenfoma olgusu dahil edilmiştir. Olguların PET/BT tetkikinde görsel ve semikantitatif değerlendirme yapıldı.18F-FDG-PET tetkikinde kantitatif parametre olarak maksimum standart uptake değeri (SUVmaks) kullanıldı. Görsel değerlendirmede karaciğerden daha yüksek metabolik aktivite gösteren kemik iliği aktivitesi patolojik olarak değerlendirildi. Semikantitatif değerlendirmede ise kemik iliğinde diffüz metabolik aktivite artışı gösteren olgularda iliak kanattan, fokal tutulumda ise en yüksek aktivite gösteren alandan ilgi alanı çizdirilerek SUVmaks değeri hesaplandı. KİB sonuçları referans olarak alınmıştır.
Bulgular: Tüm olgular için görsel değerlendirmede PET/BT’nin kemik iliği infiltrasyonunu göstermede duyarlılığı %31, özgüllüğü %85 olarak saptanmıştır. HL olgularında görsel değerlendirmede duyarlılık %80, özgüllük %78; NHL olgularında ise duyarlılık %24, özgüllük %90 olarak bulunmuştur. Semikantitatif değerlendirmede HL’de SUVmaks≥4 alındığında duyarlılık %80, özgüllük %68 olarak saptanmıştır. NHL’de ise SUVmaks≥3,2 olarak belirlendiğinde duyarlılık %65, özgüllük %58 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada, çok yüksek olmamakla birlikte, PET/BT bulguları ile KİB sonuçları arasında uyum izlendi. PET/BT görüntülemenin kemik iliği infiltrasyonu olup olmadığını göstermede etkili bir yöntem olduğunu görmekteyiz. PET/BT’nin, KİB’nin yerini almamakla birlikte, biyopsi yapılabilecek bölgeyi göstermede yönlendirici ve KİB’yi tamamlayıcı bir görüntüleme yöntemi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü