ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2017; 14: 37-44
Makale Geliş Tarihi: 10.11.2016
Makale Kabul Tarihi: 04.01.2017
*

Medova Private Hospital, Clinic of General Surgery, Konya, Turkey

**

Karaman State Hospital, Clinic of Gastroenterology, Karaman, Turkey

***

Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Konya, Turkey

****

Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Konya, Turkey

*****

Medova Private Hospital, Clinic of Radiology, Konya, Turkey

Postmenopozal dönemde görülen fekal inkontinansların vajinal doğumla ilişkisi

Amaç: Obstetrik anal sfinkter yaralanmaları vajinal doğumların önemli bir komplikasyonudur ve istemsiz gaz, sıvı veya katı gaita kaçağı olarak tanımlanan fekal inkontinanslara neden olmaktadırlar. Tüm doğumların %0,5-9’unda sfinkter yaralanması görülmesine rağmen endoanal ultrasonografinin kullanıma girmesiyle vajinal doğum yapmış kadınların %20-41’inde okült anal sfinkter yaralanmaları olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızın amacı postmenapozal dönemde insidansı dramatik artan fekal inkontinansların okült anal sfinkter yaralanmaları ile ilişkisinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Anal sfinkter yaralanması öyküsü olmayan 18-70 yaş arası 200 sağlıklı kadın çalışmaya alındı. Katılımcılar premenapozal ve postmenapozal vajinal doğum; premenapozal ve postmenaozal sezaryenle doğum yapanlar olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Katılımcılar menapoz durumu ve doğum türüne göre 4 gruba ayrıldı. Wexner inkontinans skorları belirlendi. Katılımcıların anal sfinkter defektleri endoanal ultrason ile anal sfinkter fonksiyonları ise anorektal manometer ile değerlendirildi.
Bulgular: Grup 1’de anorektal manometre ölçüm değerleri grup 3’ten anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0,01). Grup 1 ve grup 3 arasında Wexner skoru benzerdi. Grup 2’nin anorektal manometrik ölçüm değerleri grup 4’ten anlamlı olarak daha düşüktü. Wexner skoru ise grup 2’de anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,03).
Sonuç: Vajinal doğum sonrası oluşan anal sfinkter yaralanmaları kadınlarda menapoz sonrası fekal inkontinansların insidansının artmasına ve fekal inkontinans semptomların oluşmasına neden olan bir faktör olabilir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü