ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2017; 26: 62-68
Makale Geliş Tarihi: 26.06.2016
Makale Kabul Tarihi: 27.04.2017
*

İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, İstanbul, Turkey

**

Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, İstanbul, Turkey

***

Şişli Etfal Training and Research Hospital, Clinic of Nuclear Medicine, İstanbul, Turkey

****

İstanbul University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology, İstanbul, Turkey

Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Hastalarında Lu-177-PSMA-617 ile Prostat Spesifik Membran Antijen İnhibitor Tedavisi: Kararlılık, Biyodağılım ve Dozimetri

Amaç: Çalışmanın amaçları lutesyum-177 (Lu-177) prostat-spesifik membran antijen (PSMA)-617 tedavisinde absorbe edilen dozları hesaplamak, radyofarmasötiğin in vivo ve in vitro kararlılığını araştırmak ve farmakokinetik özelliklerini değerlendirmektir.
Yöntem: Bu amaçla 7 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara 3,6 ila 7,4 GBq arasında değişen dozlarda ortalama 5,2±1,8 GBq Lu-177-PSMA-617 tedavi amacıyla verildi. Radyofarmasötiğin kararlılığı 48 saat süre ile serum fizyolojik içerisinde bekletilerek hesaplandı. Kararlılık ayrıca kan ve idrar örneklerinden de hesaplandı. Tedavi sonrası radyasyon dozu hesaplaması tüm vücut tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi/bilgisayarlı tomografi görüntülerinden yapıldı.
Bulgular: Lu-177-PSMA-617’nin radyokimyasal verimliliği >%99 olarak bulundu. Serum fizyolojik içerisinde 48 saat bozulmadan kaldı. Kan ve idrar örneklerinde yapılan yüksek performanslı sıvı kromotografisi ölçümlerinde 24 saat sonra bile tek bir zirve verdi. Dağılım ve eliminasyon fazlarının yarılanma zamanları sırasıyla 0,16±0,09 ve 10,8±2,5 saat olarak hesaplandı. Ortalama 24 saat ekskresyon hızı %56,5±8,8 olarak bulundu ve ekskresyon hızı %41,5’den %65,4’e kadar değişim gösterdi. Hesaplanan en yüksek radyasyon dozu parotis bezleri ve böbrekler için bulundu ve sırasıyla 1,90±1,19 and 0,82±0,25 Gy/GBq idi. Kemik iliğine verilen radyasyon dozu böbrekler ve parotis beziyle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak çok düşüktü (p<0,05) (0,030±0,008 Gy/GBq).
Sonuç: Lu-177-PSMA-617 in vivo ve in vitro şartlarda oldukça kararlı bir bileşik olarak gözükmektedir. Lu-177-PSMA-617 tedavisi kastrasyona dirençli prostat kanseri hastalarında kullanılabilecek oldukça güvenli bir radyofarmasötik olarak gözükmektedir. Hastalarda en uzun tümör kontrolü sağlayan fraksiyone tedavi yöntemi ileri çalışmalarla geliştirilmelidir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü