ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2017; 14: 28-36
Makale Geliş Tarihi: 23.12.2016
Makale Kabul Tarihi: 01.03.2017
*

The University of Jordan Faculty of Nursing, Department of Maternal and Child Health Nursing, Amman, Jordan

**

Jordan University of Science and Technology, Faculty of Applied Medical Sciences, Department of Community Medicine and Public Health, Irbid, Jordan

Preterm yenidoğan insidansı, risk faktörleri ve mortalitesi: Ürdün’den prospektif bir çalışma (2012-2013)

Amaç: Ürdün’deki preterm doğum insidansı, prematüre yenidoğan için maternal risk faktörleri ve preterm yenidoğan mortalitesinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Kesitsel, popülasyon temelli bir tasarım uygulanmıştır. Ürdün’deki 18 hastanede ≥20. gebelik haftasında canlı doğum yapan 21075 kadınla hastane öncesi veya sonrası yapılan görüşmelerde sosyo-demografik, perinatal ve doğum sırasındaki risk faktörleri ve sağkalım bilgileri elde edilmiştir. Kadınlarla yapılan görüşmeler 2012 ve 2013 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya tekli gebeliği olup canlı doğum yapanlar dahil edilmiştir, ölü doğum yapanlar çalışmaya alınmamıştır.
Bulgular: Preterm doğum insidansı %5,8 olarak hesaplanmıştır. Bunun %85’i 32-36. gebelik haftasına ait doğumlardan meydana gelmektedir. Erkek cinsiyet, ilk gebelik, hipertansiyon, preeklampsi ve diyabet belirgin olarak artmış preterm doğum riski ile ilişkili bulunmuştur. Yirmi-35 yaş arasındaki kadınların preterm doğum için en az riski taşıdığı görülmüştür. Anne kilosunun 50 kg altında olması, 24-34. gebelik haftalarında hastaneye yatma, antenatal bakım ziyaretlerinin yokluğu veya gebelik boyunca 8’den az ziyaret, preterm doğum hikayesi ve anamnezde ölü doğum/yenidoğan ölümü olması preterm doğum için artmış riskler olarak belirlenmiştir. Yenidoğan mortalite hızı miyadında doğanlar için 4/1000 canlı doğum olarak hesaplanırken, preterm bebekler için 123/1000 canlı doğum olarak bulunmuştur. Preterm yenidoğan ölümlerinin %84’ünde neden olarak prematürite, konjenital anomaliler ve maternal hastalıklar saptanmıştır.
Sonuç: Preterm yenidoğanlarda, miyadında doğanlara kıyasla, mortalite hızı daha yüksek olarak izlenmiştir. Ürdün ve başka ülkelerin sonuçları arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Preterm yenidoğanların sağkalım oranlarını iyileştirmek için sistematik prenatal risk değerlendirmesi ve postnatal sağlık hizmet kalitesinde iyileştirme çalışmaları gerekmektedir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü