Özgün Araştırma

Vitiligo ve Fibromiyalji Sendromu Arasında Muhtemel Bir Bağlantı Olabilir mi?

10.4274/tdd.3611

  • Ayhan Aşkın
  • Ayten Özkan
  • Seciye Eda Bıyıklı
  • Aliye Tosun

Gönderim Tarihi: 31.01.2018 Kabul Tarihi: 19.03.2018 Turk J Dermatol 2018;12(2):100-106

Amaç:

Bu çalışmada vitiligo hastalarında Fibromiyalji sendromu (FMS) sıklığını belirlemek ve klinik parametreler ile ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya 35 jeneralize vitiligo hastası ve 45 yaş-cinsiyet uyumlu sağlıklı kontrol alınmıştır. Katılımcıların demografik ve klinik karakteristikleri belirlenmiştir. Tüm katılımcılar FMS’nin semptom ve belirtileri yönünden ayrıntılı olarak sorgulanmıştır. Klinik ve fonksiyonel değerlendirmeler Fibromiyalji Etki Anketi (FIQ), Vitiligo Alan Skorlama İndeksi (VASI), Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI), görsel analog skala ve hastane anksiyete ve depresyon skalası (HADS) ile yapılmıştır.

Bulgular:

Vitiligo hastalarının yorgunluk, depresyon-anksiyete ve uyku skorları anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). FMS sıklığı vitiligo hastalarında kontrollere göre anlamlı yüksekti (%34,3 vs %11,1, p=0,015). FMS’li vitiligo hastaları daha yüksek ağrı, yorgunluk, tutukluk, FIQ, VASI, HADS ve PSQI skorlarına sahipti (p<0,05). Vitiligo şiddeti ile klinik parametreler arasında anlamlı kolerasyon vardı. FIQ, VASI, HADS ve PSQI skorları, vitiligo hastalarında FMS varlığını işaret eden önemli belirteçler olarak saptandı.

Sonuç:

Bu çalışmada vitiligo hastalarında FMS sıklığı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca, FMS varlığı vitiligo hastalarında psikolojik durum ve uyku kalitesini bozduğu gibi ek olarak hastalığın şiddetini de kötüleştirmektedir. Bu nedenle, klinisyenler vitiligo hastalarının klinik ve fonksiyonel durumunu kötüleştirebilen FMS’nin farkında olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, fibromiyalji, ağrı, depresyon, anksiyete, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)