Son Güncelleme: 22.12.2017

Özgün Araştırma

Olagan Disi Yerlesimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalisma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

10.4274/tdd.3243

  • Nuran Süngü
  • Merve Meryem Kiran
  • Hayriye Tatli Dogan
  • Aydan Kiliçarslan
  • Emre Karakök
  • Erol Demirseren
  • Akin Aktas

Gönderim Tarihi: 13.03.2017 Kabul Tarihi: 22.03.2017 Turk J Dermatol 2017;11(3):109-113

Amaç: Bazal hücreli karsinomlar (BHK) en sik görülen kutanöz malignite olup en sik bas boyun bölgesinde izlenmekle birlikte yalnizca %1,2 kadari olagan disi lokalizasyonlarda ortaya çikmaktadir. Çalismamizda 2006-2016 yillari arasinda olagan disi lokalizasyonlu olgularimizin insidansini ve klinikopatolojik özelliklerini analize etmeyi amaçladik. Yöntemler: 2006-2016 yillari arasinda bölümümüze gelen, eksizyonel biyopsilerde BHK tanisi alan olgular retrospektif olarak incelendi. Bulgular: BHK tanisi alan 1140 olgunun yalnizca 11 tanesi (2 vulva, 2 inguinal bölge, 2 umblikus, 1 akral-periungal, 1 anal bölge, 1 meme basi-areola kompleksi, 1 sakral bölge ve 1 aksilla) olagan disi lokalizasyonlu idi. Sonuç: BHK’larin metastaz riski çok düsük olmakla birlikte lokal agresif olmalari ve doku destrüksiyonu yapmalarindan dolayi olagan disi lokalizasyonlarda da mutlaka BHK akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Karsinom, bazal hücre, olagan, olagan disi, lokalizasyon, malign

Giris

Bazal hücreli karsinom (BHK) ilk olarak Jacob (1) tarafindan 1827 yilinda tanimlanmistir. BHK beyaz irkta en sik görülen non-melanomatöz kutanöz malignitedir (2). BHK sikligi yasla birlikte artmaktadir. Olgular yavas büyümekte, metastazlardan ziyade lokal rekürrens göstermektedir. Ancak olgularin %0,1’inde rejyonel lenf nodlarina, akcigere ve kemiklere metastaz bildirilmistir. Etiyolojide genetik faktörler ve günes isigi maruziyeti suçlanmaktadir. Ayrica immünosupresyon, erkek cinsiyet, skar dokusu, arsenik maruziyeti gibi faktörler de BHK gelisiminde suçlanmaktadir (3). Histopatolojik olarak periferik palizatlanan hücreler çevresinde kleft benzeri bosluklarla çevre stromadan ayrilan bazal hücreler ile iliskili tümöral gelisim izlenir (4). BHK Dünya Saglik Örgütü (DSÖ) 2006 siniflamasina göre nodüler, süperfisyal, infiltratif, mikronodüler, fibroepitelyal, bazoskuamöz, keratotik ve adneksiyal olmak üzere 8 alt tipe ayrilmistir (5). Patterson ve Wick’in (6) 2006 siniflamasina göre ise nodüler, süperfisyal, infiltratif, fibroepitelyal, keratotik, metatipikal, pigmente, adenoid, morfeiform/sklerozan, bazoskuamöz ve sebaseöz diferansiyasyon gösteren olmak üzere 11 alt tipte incelenmektedir. Nodüler tip BHK en sik görülen alt tiptir (7). BHK’nin %80-95’i bas ve boyunda, geriye kalanlarin çogu ise gövdede meydana gelir. Literatürlerde BHK için atipik bölgeler bildirilmistir. Bunlar; perianal bölge, meme, kasik ve kulak memesi, koltukalti, interdigital alan, skrotum, basparmak, el sirti, saçli deri, vulva ve penisi içermektedir (8). Biz, çalismamizda klinigimize gelen, olagan disi lokalizasyonlu BHK olgularimizin dagilimini “histolojik alt tiplerini” dünya literatüründeki olgu bildirimlerinin degerlendirmesini yapmayi amaçladik.


Yöntemler

2006- 2016 yillari arasinda Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi Atatürk Egitim ve Arastirma Hastanesi Patoloji Bölümü’ne gelen ve BHK tanisi verilen toplam 1140 eksizyonel biyopsinin patoloji raporlari ve klinik verileri hastanenin arsivinden retrospektif olarak incelendi. Literatürlerde belirtildigi üzere bas-boyun, gövde, saçli deri, alt ve üst ekstremitelerde görülen BHK olgulari olagan lokalizasyonlar olarak; vulva, inguinal bölge, aksilla, meme basi-areola kompleksi, umblikus, periungal, skrotal ve anal bölgelerde görülen olgular olagan disi lokalizasyonlar olarak degerlendirildi (8). Olgularin hematoksilen eozin kesitleri bölüm arsivinden çikartilarak tekrar incelendi ve Patterson ve Wick’in (6) 2006 yilinda tanimladigi gibi histolojik alt tipleme yapildi. Elde edilen bilgiler Filemaker programinda siniflandirilmis ve Excel gibi data isleyici programlar ile incelendi. Çalisma için Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi Tip Fakültesi Klinik Arastirmalar Etik Kurulu’ndan onay alinmistir (Protokol no: 36).


Bulgular

Klinigimize 2006-2016 yillari arasinda eksizyon materyallerinde toplamda 1140 olgu BHK tanisi almisti. Bu olgularin 582’si (5) erkek, 558’i (9) kadindi. Yas ortalamasi 65,37’dir (min 16 - maks 94). Nadir lokalizasyonlu 11 olgunun %70’i kadin %30’u erkek idi. BHK’lerin ortalama boyutu 3,16 cm olup nadir görülen lokalizasyonlardaki olgularda tümör boyutu ortalama 2,21 cm idi. Olgularin 906’si (6) bas-boyun bölgesinde lokalizeydi. Olgularin 51’i (5) saçli deri, 85’i (4) gövde, 13’ü (8) alt ekstremite, 7’si (6) üst ekstremite yerlesimli idi. Olgularin 67’sinin (85) lokalizasyon bilgisine ulasilamadi (Tablo 1). Nadir lokalizasyondaki olgular, tüm olgularin %0,96’sini (11) olusturmaktaydi. Tüm olgularin histolojik alt tiplendirilmesi ve lokalizasyonlari Tablo 2’de verilmistir. Nadir lokalizasyonlarda, vulvada 2, inguinalde 2, umblikusda 2, akral bölgede (periungal) 1, anal bölgede 1, meme basi-areola kompleksinde 1 (Resim 1), sakral bölgede 1 ve aksillada 1 (Resim 2) olgu görüldü. Nadir lokalizasyonlu bu olgularimiz lokal eksizyonla tedavi edildi ve bugüne kadar nüks saptanmadi. Nadir lokalizasyonda görülen olgularin yas, cinsiyet ve alt tip dagilimi Tablo 3’te verilmistir.


Tartisma

BHK olgularinin %85’i günes gören bas-boyun bölgesinde gelisir. Günes görmeyen bölgelerde gelisen BHK olgulari oldukça nadir görülmektedir Günes görmeyen bölgelerde ortaya çikan BHK olgularinda etiyolojide yaslilik, skar, staz dermatiti, yaniklar, arsenik maruziyeti, Xeroderma pigmentosum gibi etkenler suçlanmaktadir (1-11). Histopatolojik olarak BHK farkli alt tiplere ayrilmaktadir (5). Bunlardan en sik görüleni nodüler tiptir (Resim 3) (7). Diger tiplerden morfeiform/infiltratif/sklerozan tip BHK makroskopik olarak skar benzeri görüntüsü nedeniyle gözden kaçabilir (11). Mikronodüler varyantta tümör odaklari bazen derin dermise kadar ilerlediginden tam olarak çikarilmasi zordur ve nüks insidansi yüksektir (12). Bazoskuamöz varyant, BHK ve skuamöz hücreli karsinomun bazi özelliklerini birlikte gösterir. Mikronodüler ve morfeiform/infiltratif tipler gibi bazoskuamöz varyantta agresif gidislidir (11). Süperfisyal varyantta epidermal yüzeye paralel bir aksda gelisim gösterdiginden nüks olasiligi siktir (Resim 4) (12). Pigmente varyant oldukça nadirdir. Non-pigmente tipe göre daha erken bulgu göstermesi nedeniyle pigmente varyant iyi prognoza sahiptir (13). Bu histopatolojik paternler, olagan ve nadir lokalizasyonlarda benzer morfolojidedir (14). Nadir lokalizasyonda görülen BHK’lar ile ilgili yapilan çalismalarda görülme sikliklari bakimindan farkliliklar görülmektedir. Dagatti ve ark.’nin (15) çalismasinda, nadir lokalizasyonda görülen olgularin orani tüm olgularin %1,12 kadari olarak raporlanmistir. Bizim çalismamizda da bu oran benzer sekilde olup %0,96’dir. Di Fabio ve ark.’nin (16) çalismasinda, 602 olgunun 496’si (2) sefalik bölge, 25’i (2) gövde, 26’si (32) sirt, 5’i (83) abdomen, 20’si (32) lumbosakral bölge, 14’ü (33) üst ekstremite, 13’ü (16) alt ekstremite ve 3’ü (5) inguinal bölge yerlesimli bulunmus. Bizim olgularimizda inguinal bölgede görülen 2 olgu mevcuttu (17). Gibson ve Ahmed’in (17) yaptigi çalismada 18,943 BHK tanisi alan olgu incelenmis bunlarin 51 tanesi (27) perianal ve genital bölgede bulunmustur. Bizim çalismamizda anal bölgede 1 olgu mevcuttu (87). Pisani ve ark.’nin (2) yaptigi literatür çalismasinda vulvar bölgede görülen BHK olgu sayisi 250’dir. de Giorgi ve ark.’nin (18) yaptigi çalismada 3604 BHK olgusunun 64’ü (%2) vulvar lokalizasyonlu idi. Bizim çalismamizda da vulvar bölgede yaslari 55 ve 65 olan 2 olgu tespit edildi (17). BHK olgulari ile ilgili Cohen’in (19) literatür çalismasinda aksiller bölgede görülen 8 BHK olgusu bildirilmistir. Bu hastalarin ortalama yasi 65 olup erkek/kadin orani 1,2:1’dir. Bizim serimizde de aksillada izlenen BHK olgusu 81 yasinda erkek hastaya aittir. Meme basi-areola kompleksinde simdiye kadar 40 olgu bildirilmistir. Bu olgularin yalniz 7’si kadin hastalarda görülmüstür (20-22). Bizim serimizde 79 yasinda erkek hastada meme basi-areola kompleksinde görülen bir olgu mevcuttu . Periungal bölgede bildirilen literatürde 26 BHK olgusu mevcuttur. Periungal bölgede görülen olgularin yas ortalamasi 65 olup kadin/erkek orani 1,8:1’dir (23). Bizim serimizde akral bölgede bildirilen 68 yasinda erkek hastaya ait bir BHK olgusu mevcuttu. Umblikal bölgede görülen BHK olgulari benign inflamatuvar süreçleri taklit edebilir. Nodüler lezyonlar ise benign tümörleri temsil edebilir. Umblikal bölgede izlenen primer malign tümörler oldukça nadirdir (24). Bizim serimizde ise iki adet umblikal bölgede görülmüs olgu mevcuttu. Nodüler ve kistik varyant olmak üzere her iki olguda kadin hastada görülmüs olup hasta yaslari 63 ve 75 idi (Resim 5). Sakral bölge lokalizasyonlu BHK olgu sayisi literatürlerde oldukça azdir (25,26). Bizim serimizde 61 yasinda kadin hastada, sakral bölgede, süperfisyal alt tipe sahip bir olgu mevcuttu. Literatürlerde BHK’yi lokalizasyonlarina göre subtipleri karsilastirdiklarinda bas boyun bölgesinde en sik nodüler tip, gövdede ise en sik süperfisyal tipin gözlendigi belirtilmektedir. Abeldano ve ark. (27) 873 BHK tanisi almis olgularin subtiplerine baktiklarinda en sik nodüler tipi gözlemlemislerdir. Çalismamizda hem olagan hemde olagan disi lokalizasyonlarda en sik nodüler tip BHK tespit edildi (92).


Sonuç

BHK’nin %1’den az metastaz riski olmasina ragmen, tümörün lokal agresif olmasi ve doku destrüksiyonuna neden olmasindan dolayi nadir lokalizasyonlarda da mutlaka BHK akla gelmelidir. Biz de çalismamizda, bu nadir lokalizasyonlari içeren olgularla literatüre katkida bulunmak istedik. Etik Etik Kurul Onayi: Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi Tip Fakültesi Klinik Arastirmalar Etik Kurulu’ndan onay alinmistir (protokol no: 36). Hasta Onayi: Retrospektif çalismadir. Hakem Degerlendirmesi: Editörler kurulu tarafindan degerlendirilmistir. Yazarlik Katkilari Cerrahi ve Medikal Uygulama: E.D., Konsept: A.A., Dizayn: A.K., Veri Toplama veya Isleme: M.M.K., Analiz veya Yorumlama: H.T.D., Literatür Arama: E.K., Yazan: N.S. Çikar Çatismasi: Yazarlar tarafindan çikar çatismasi bildirilmemistir. Finansal Destek: Yazarlar tarafindan finansal destek almadiklari bildirilmistir.


1. Jacob A, Observations respecting an ulcer of peculiar character, which attacks the eye-lids and other parts of the face. Dublin Hospital Rep Commun Med Surg 1827,4-232

2. Pisani C, Poggiali S, De Padova L, et al, Basal cell carcinoma of the vulva. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006,20-446

3. Telfer NR, Colver Gb, Morton CA, et al, Guidelines for the management of basal cell carcinoma. Br J Dermatol 2008,159-35

4. Borgohain M, Manta A, Basal cell carcinoma of the perianal region- a diagnostic dilemma. Indian Journal of Medical Case Reports 2015,4-23

5. Patterson JW, Wick MR, Nonmelanocytic tumors of the skin. In: Atlas of Tumor Pathology, Series , Fascicle . Washington DC: Armed Forces Institute of Pathology 4

6. Vantuchova Y, Curik R, Histological types of basal cell carcinoma. Scripta Medica (BRNO) 2006,79-261

7. Birgül Tepe, Bazal Hücreli Karsinom&rsquoun Olagan Disi Lokalizasyonu: Iki Olgu Sunumu. Turk J Dermatol 2012,6-51

8. Bulus H, Akyürek , Akbal E, et al, Perianal basal cell carcinoma: An uncommon localization. Turk J Gastroenterol 2014,25-239

9. Margo CE, Waltz K, Basal cell carcinoma of eyelid and periocular skin. Surv Ophthalmol 1993,38-169

10. Dourmishev LA, Rusinova D, Botev I, Clinical variants, stages and management of basal cell carcinoma. Indian Dermatol Online J 2013,4-12

11. Crowson AN, Basal cell carcinoma: biology, morphology and clinical implications. Mod Pathol 2006,19-127

12. Sattavan S, Aggarwal L, Lal R, et al, Uncommon presentation of Pigmented Basal Cell Carcinoma: A case report and review of literature. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences 201514:5-6.   

13. Chang YT, Liu HN, Wong CK, Penile basal cell carcinoma with eccrine differentiation . Clin Exp Dermatol 1995,20-487

14. Dagatti MS, Cesarios G, Feijóo F, et al, Epiteliomas basocelulares de localización infrecuente. Arch Argent Dermatol 2006,56-55

15. Di Fabio N, Feinsilver D, Cha DM, et al, Epiteliomas basocelulares: localización infrecuente. Rev Arg Derm 1986,67-135

16. Gibson GE, Ahmed I, Perianal and genital basal cell carcinoma: A clinicopathologic review of 51 cases. J Am Acad Dermatol 2001,45-68

17. de Giorgi V, Salvini C, Massi D, et al, Vulvar basal cell carcinoma: retrospective study and review of literature. Gynecol Oncol 2005,97-192

18. Cohen PR, Basal cell carcinoma of axilla: review of the world literature. Am J Clin Dermatol 2014,15-95

19. Kalyani R, Vani BR, Sirinivas MV, et al, Pigmented basal cell carcinoma of nipple and areola in a male breast- a case report with review of literature. J Biomed Sci 2014,10-69

20. Rosen N, Muhn CY, Bernstein SC, A common tumor, an uncommon localization: basal cell carcinoma of the nipple and areola in 49 year old woman. Dermatol Surg 2005,31-480

21. Jung JH, Jun HJ, Kim HY, et al, Pigmented basal cell carcinoma of the nipple-areola complex in an elderly woman. Ann Dermatol 2011,23-201

22. Bandyopadhyay D, Sen S, Periungual basal cell carcinoma: a case report with review of literature. Indian J Dermatol 2011,56-220

23. Etter L, Cook JL, Basal cell carcinoma of the umblicus: a case report and literature review. Cutis 2003,71-123

24. Colomb D, Vittori F, Perraud R, Basal cell epithelioma and multiple fibroepithelial Pinkus&rsquo tumors in the lumbosacral region. Discussion of the precipitating role of previous radiotherapy treatment. Apropos of 4 cases. Sem Hop 1975,51-2655

25. Madonia T, A rare case of pigmented basalioma of the sacral region. Arch Ital Anat Istol Patol 1953,26-67

26. Abeldano A, Hernendez MI, Demarchi M, et al, Basal cell carcinoma of unusual localization. Dermatol Argent 2010,16-25