Özgün Araştırma

Tinea Pedis Tedavisinde Topikal %1 Butenafin ve Topikal %1 Siklopiroks Olaminin Etkinlik, Güvenilirliğinin Karşılaştırılması ve Bu Tedavilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Randomize Tek Kör Bir Çalışma

10.4274/tdd.3324

  • Asude Kara Polat
  • Aslı Akın Belli
  • Emine Tuğba Alataş
  • Gürsoy Doğan

Gönderim Tarihi: 06.05.2017 Kabul Tarihi: 16.06.2017 Turk J Dermatol 2017;11(4):174-178

Amaç: Tinea pedisli hastalarda topikal %1 butenafin ve topikal %1 siklopiroks olaminin etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması ve bu tedavilerin yaşam kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntemler: Mayıs 2014 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında, tinea pedisli 80 hasta üzerinde randomize kontrollü bir araştırma yapıldı. Bu 80 hastanın 40’ı topikal %1 butenafin krem, diğer 40’ı topikal %1 siklopiroks olamin krem ile bir ay süre ile tedavi edildi. Klinik özellikler, Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi (DLQI) skorları, Doktorun Global Değerlendirmesi (PhGA) ve Hastanın Global Değerlendirmesi kaydedildi. Bulgular: Butenafin tedavisi alan 40 hasta (21 erkek, 19 kadın) ve siklopiroks olamin tedavisi alan 40 hasta (15 erkek, 25 kadın) çalışmaya alındı. Her iki tedavi de klinik bulgu ve semptomları önemli derecede düzeltirken, gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). DLQI skorları her iki gruptaki tedavilerden sonra anlamlı olarak azaldı. Rekürrens sadece siklopiroks olamin grubundaki iki hastada gözlendi. Sonuç: Çalışmamızda tinea pedis tedavisinde topikal butenafin ve topikal siklopiroksolaminin benzer etkinlik, güvenilirliğe sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca yaşam kalitesi üzerine her iki ilaç benzer etkilere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Butenafin,siklopiroks olamin,etkinlik,yaşam kalitesi,güvenlik,tinea pedis

Tam Metin (İngilizce)