Özgün Araştırma

Psoriasisli Hastalarda Odyovestibüler Bulguların Değerlendirilmesi

10.4274/tdd.3307

  • İsmail Cem Temel
  • Aslı Bilgiç Temel
  • Erkan Alpsoy
  • Ertan Yılmaz
  • Ayşe Akman Karakaş
  • Selen Bozkurt
  • Bülent Veli Ağırdır

Gönderim Tarihi: 12.04.2017 Kabul Tarihi: 16.06.2017 Turk J Dermatol 2017;11(4):162-167

Amaç: Sensorinöral işitme kaybı, otoimmün ve inflamatuvar hastalıkların bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabilmektedir. Psoriasis toplumda yaygın olarak görülmesine rağmen, odyolojik bozukluklar ile ilişkisi hakkında literatürdeki bilgiler sınırlıdır ve vestibüler bozukluklarla ilişkisi daha önce araştırılmamıştır. Biz de bu çalışmamızda, psoriasis hastalarında odyovestibüler bozuklukların varlığını ve hastalık parametreleri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Altmış bir psoriasis hastası ile yaş ve cinsiyet uyumlu 61 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. İşitme ve denge bozukluğuna yol açabilecek olası etiyolojik faktörlere sahip olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Tüm katılımcılara öncelikle tam bir kulak, burun ve boğaz muayenesi yapıldı. Takiben hastalara ses izolasyonu sağlanmış odyoloji laboratuvarında tam odyolojik tetkik (saf ses odyometri, otoakustik emisyon, stapes refleksi, konuşmayı alma ve ayırt etme eşiği saptanması) ve elektronistagmografi testleri yapıldı. Psoriasis hastalık şiddeti psoriasis alan ve şiddet indeksi, vücut yüzey alanı ve araştırmacının genel değerlendirmesi ile değerlendirildi. Bulgular: Odyometrik testlerde hasta ve kontroller arasında anlamlı farklılık saptandı. Odyogramda kontrollere göre psoriasis hastalarında yüksek frekanslarda baskın bilateral sensörinöral işitme kaybı saptandı. Psoriasis hastalarında vestibüler testler kontrollere göre daha sık anormal saptandı, sadece sakkadik test değerleri arasında istatistiksel anlamlı olarak farklılık gözlendi. Sonuç: Çalışmamızda psoriasis ile odyovestibüler sistem bozuklukları arasında anlamlı birliktelik saptandı. Bu ne-denle, hastaların yaşam kalitesini etkileyebilen işitme kaybı ve vestibüler bozukluklar açısından psoriasis hastalarının kontrolü gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis,işitme bozuklukları,vestibüler bozukluklar,odyometri,elektronistagmografi,sensörinöral işitme kaybı

Tam Metin (İngilizce)