Özgün Araştırma

Psoriasisin Doğal Seyrinin Tanımlanması: 100 Hastadan Oluşan Tek-Merkezli Bir Kohort Çalışması

10.4274/tdd.3505

  • Birgül Özkesici-Kurt
  • Levent Dönmez
  • Berna Nazlım
  • Selen Bozkurt
  • Ayşe Akman-Karakaş
  • Ertan Yılmaz
  • Erkan Alpsoy

Gönderim Tarihi: 27.09.2017 Kabul Tarihi: 01.11.2017 Turk J Dermatol 2018;12(1):33-37

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, psoriasis hastalarının klinik form ve bireysel lezyonlarının ortaya çıkışının kronolojik olarak belirlenmesidir.

Yöntemler:

Bu retrospektif kohort çalışmasına toplam 100 hasta (ortalama yaş 42,07±16,12 yıl) dahil edildi. Bireysel lezyonlar ve klinik formlardaki değişim kronolojik olarak kaydedildi. Hastalar aynı zamanda hastalık süresince eşlik eden ek hastalıklar açısından da değerlendirildi.

Bulgular:

Deri belirtileri hastalığın en sık gözlemlenen başlangıç alanıydı (%95) ve hastalığın başlangıcında en sık gözlenen klinik morfoloji psoriasis vulgaristi (%92). Hastalığın en sık gözlenen başlangıç yeri saçlı deriydi (%19). Hastalığın seyrinde toplam 26 hastada klinik morfolojide değişiklikler saptandı. En sık gözlenen klinik morfoloji değişikliği guttat psoriasisteydi (n=17). Sağkalım analizi sonucunda; başlangıç semptomunu takiben deri belirtilerinin çıkması için geçen ortalama süre 0,23±0,106 yıl, tırnak için 5,89±1,07 yıl ve eklem için ise 2,25±1,10 yıl idi. Ortalama 11 yıllık hastalık süresi boyunca eşlik eden hastalıklarda iki kat artış gözlendi.

Sonuç:

Çalışmamız psoriasisin en sık deri tutulumu ile başladığını, tırnak ve eklem tutulumlarının daha sonra geliştiğini göstermektedir. Psoriasis vulgaris en sık gözlenen klinik morfoloji; saçlı deri ise hastalığın başlangıcında en çok etkilenen deri alanıdır. Psoriasiste zamanla eşlik eden ek hastalıkların sayısı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis,doğal seyir,kronoloji,başlangıç bulguları,şiddet,ek hastalık

Tam Metin (İngilizce)