Özgün Araştırma

Psoriasis ve Metabolik Sendrom İlişkisinde Nörotrofinlerin Rolünün Değerlendirilmesi

10.4274/tdd.3320

  • Işıl Bulur
  • Hilal Kaya Erdoğan
  • Evrim Çiftçi
  • Funda Canaz
  • Semra Yiğitaslan
  • Pınar Yıldız
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
  • Muzaffer Bilgin

Gönderim Tarihi: 27.04.2017 Kabul Tarihi: 13.07.2017 Turk J Dermatol 2017;11(4):168-173

Amaç: Psoriasis hastalarında ve sağlıklı kontrollerde serum ve deri örneklerinde beyin türevli nörotrofik faktör (BDNF), sinir büyüme faktörü (NGF), tümör nekroz faktör-a (TNF) ve interlökin-6 (IL) düzeylerini belirleyerek metabolik sendrom (MetS) ve psoriasis ilişkisinde nörotrofinlerin yerini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: Serum BDNF, NGF, TNF-a ve IL-6 düzeyleri ticari hazır ELISA kitleri ile değerlendirildi. BDNF, NGF, TNF-a ve IL-6 antikorları ile BDNF, NGF, TNF-a ve IL-6’nın derideki ekspresyon düzeyi belirlendi. Bulgular: MetS risk faktörlerinden herhangi birinin eşlik etmediği 39 psoriasis vulgaris hastası, MetS’nin eşlik ettiği 21 psoriasis vulgaris hastası ile 15 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. BDNF’nin serum, epidermal ve dermal infiltrasyon düzeyi kontrol grubunda psoriasis hastalarına göre belirgin olarak yüksek saptandı (p=0,017; p=0,019; p=0,002). Serum NGF, TNF-a ve IL-6 düzeyleri açısından gruplar arasında farklılık saptanmaz iken (p˃0,05), psoriasis hastalarında epidermiste NGF’nin infiltrasyon düzeyi kontrol grubuna göre daha fazla olup istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p=0,003). Psoriasis hasta grupları arasında ise serum BDNF düzeyi, epidermal ve dermal BDNF infiltrasyon düzeyi ve epidermal NGF infiltrasyon düzeyi ise benzerdi (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızdaki sonuçlar nörotrofinlerin psoriasis patogenezindeki yerini desteklemektedir. Ancak çalışmamızda psoriasis grupları arasında serum ve doku BDNF, NGF düzeylerinin değişmemiş olması, psoriasis immünopatogenezinde nörotrofinlerin metabolik durumdan bağımsız olarak inflamatuvar süreç ile ilişkili olduğunu düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Beyin türevli nörotrofik faktör,sinir büyüme faktörü,nörotrofin,metabolik sendrom,psoriasis,immünopatogenez

Tam Metin (İngilizce)