Özgün Araştırma

Malign Melanomlu Hastalarda Serum Amiloid A ve Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 Düzeyleri: Klinik Değerlendirme ve Evre ile Korelasyon

10.4274/tdd.3643

  • Yavuz Kayaş
  • Ferhan Sağın
  • Yasemin Akçay
  • Gizem Kocabaş Yenipazar
  • Elif Azarsız
  • Eser Sözmen
  • Fezal Özdemir
  • Işıl Karaarslan

Gönderim Tarihi: 16.03.2018 Kabul Tarihi: 13.04.2018 Turk J Dermatol 2018;12(3):135-142

Amaç:

Malign melanomlu (MM) hastaların erken tanı ve takibinde kullanılabilecek onaylanmış, sensitif ve spesifik biyobelirteçlerin eksikliği günümüzde önemli sorun teşkil etmektedir. Bu çalışmada yangı ilişkili iki biyobelirteç olan serum amiloid A (SAA) ve lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2’nin (Lp-PLA2) melanomun klinik izlemi ve evrelemesindeki korelasyonunu araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Histolojik ve klinik olarak doğrulanan MM hastaları (n=131) ve sağlıklı gönüllülerden (n=27) alınan kan örneklerinde laktat dehidrogenaz (LDH) ve C-reaktif protein (CRP) (Routine), SAA ve S100B (ELISA), Lp-PLA2 aktivite düzeyleri (PLAC® Test) çalışılmıştır.

Bulgular:

MM hastalarında kontrol grubuna kıyasla sedimantasyon düzeyi, LDH, CRP, S100B, SAA ve Lp-PLA2 aktivitesi düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Hastalık evresiyle en güçlü korelasyon gösteren belirteç SAA olarak saptanmıştır (Spearman’s korelasyon analizinde rho katsayısı 0,622, p=0,000). İşlem karakteristik değerlendirmelerine göre en geniş eğri altında kalan alanı gösteren=0,984, p=0,000, en yüksek sensitivite (%95) ve spesifite (%93) SAA’da saptanmıştır. Pearson testi sonuçlarına göre SAA düzeyleriyle Lp-PLA2 aktivitesi arasında zayıf güçte pozitif korelasyon saptanmıştır (r=0,311, p=0,000).

Sonuç:

Bu çalışma literatürde ilk defa melanom hastalarında enflamatuvar bir belirteç olan Lp-PLA2 aktivitesinin değerlendirildiği çalışmadır. Hem Lp-PLA2 hem SAA düzeylerinin evre 4 hastalarda en yüksek düzeylere ulaştığı, tümör progresyonunu araştırmada aday biyobelirteçler olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Sonuçlarımıza göre SAA MM’de hastalık evresiyle en iyi korelasyon gösteren belirteçtir.

Anahtar Kelimeler: Melanom, prognoz, serum amiloid A, lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2, yangı, biyobelirteç

Tam Metin (İngilizce)