Özgün Araştırma

Kronik Spontan Ürtikerde T Regülatuvar Hücre Düzeyi ve D Vitamini Düzeyi İlişkisinin Değerlendirilmesi

10.4274/tdd.3720

  • Işıl Bulur
  • Hilal Kaya Erdoğan
  • Semra Yiğitaslan
  • Olga Meltem Akay
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu

Gönderim Tarihi: 26.05.2018 Kabul Tarihi: 05.08.2018 Turk J Dermatol 2018;12(4):172-176

Amaç:

T regülatuvar (Treg) hücreler otoimmünitede rol alır ve D vitamini Treg hücre regülasyonunda rol alan faktörlerden biridir. Bu çalışmada kronik spontan ürtiker (KSÜ) hastalarında Treg hücreleri ile hastalık ilişkili parametrelerin ve serum vitamin D düzeyi ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Treg hücrelerinin yüzdeleri flow sitometrik analiz ile serum 25 hidroksi vitamin D (25(OH)Vit D) düzeyi ise ticari hazır ELISA kiti ile değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya 38 KSÜ ve 30 sağlıklı kontrol dahil edildi. CD4+CD25+ ve CD4+FOXP3+ T hücre yüzdesi hasta grubunda kontrol grubuna göre düşük düzeyde bulundu (p=0,018, p=0,000). CD4+CD25+FOXP3+ T hücre yüzdesi ve serum 25(OH)Vit D düzeyi açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı (p=0,192, p=0,218). KSÜ hastalarında hastalık süresi, haftalık ürtiker aktivite skoru, otolog serum deri testi (OSDT) ve serum 25(OH)Vit D düzeyi ile Treg hücre yüzdesi arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamızda KSÜ hastalarında CD4+CD25+ ve CD4+FOXP3+ T hücrelerinin serum 25(OH)Vit D, OSDT pozitifliği, hastalık süre ve şiddetinden bağımsız olarak kontrol grubuna göre düşük olduğu gözlendi. Bu sonuç Treg hücrelerinin KSÜ patogenezinde yer alan faktörlerden biri olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik spontan ürtiker, regülatuvar T hücreleri, D vitamini, Ürtiker Aktivite Skoru, otolog serum deri testi, otoimmünite

Tam Metin (İngilizce)