Özgün Araştırma

Kronik İdiyopatik Ürtiker ve Büllöz Pemfigoidli Hastalarda Omalizumab Tedavisinin Koagülasyon Parametrelerine ve Total İmmünoglobulin E Düzeylerine Etkisi

10.4274/tdd.3668

  • Pınar İncel Uysal
  • Yıldız Hayran
  • Neslihan Akdoğan
  • Ayşe Öktem
  • Ahmet Atılan
  • Güneş Gür Aksoy
  • Başak Yalçın

Gönderim Tarihi: 12.04.2018 Kabul Tarihi: 10.06.2018 Turk J Dermatol 2018;12(4):159-166

Amaç:

Bu çalışmanın amacı kronik idiyopatik ürtiker/kronik spontan ürtiker (KİÜ/KSÜ) ve büllöz pemfigoid (BP) hastalarında omalizumabın koagülasyon biyobelirteçleri ve immünoglobulin E (IgE) seviyeleri üzerine etkisini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Dahil etme ve dışlama kriterlerine uygun olan 31 KİÜ/KSÜ ve 16 BP hastasının tıbbi kayıtları gözden geçirilmiştir. Tedavi başlanmasından hemen önce ve omalizumab tedavisinin ilk 12 haftalık periyoduna ait koagülasyon durumuna ilişkin laboratuvar parametreleri ve IgE seviyelerine ilişkin veriler alınarak tedaviye klinik cevap doğrultusunda analiz edilmiştir.

Bulgular:

Başlangıçta, KİÜ/KSÜ hastalarında, IgE seviyeleri tedaviye cevap veren hastalarda [184,5 IU/mL (62-307 IU/mL)] cevapsızlardan anlamlı biçimde yüksekti [25,6 IU/mL (10,8-30,2 IU/mL)] (p=0,021). Omalizumab tedavisinin ilk 12 haftası sürecinde KİÜ/KSÜ hastalarında (p=0,001) ve ayrıca BP hastalarında (p=0,017) seri ölçümlerde D-dimer seviyelerinde dramatik düşüş gözlendi. Tüm çalışma grubunda omalizumab kullanımından sonra total IgE seviyelerinde yükselme izlendi (p=0,003) ve IgE yükselmesi KİÜ/KSÜ için anlamlı iken BP için değildi (sırası ile p<0,001, p=0,278).

Sonuç:

Başlangıç IgE seviyeleri KİÜ/KSÜ grubunda hangi hastaların omalizumab tedavisinde fayda göreceğini tahmin etmekte kullanılabilir. Omalizumab tedavisi sürecinde plazma D-dimer seviyeleri KİÜ/KSÜ ve BP tedaviye cevap veren hastalar grubunda dramatik düşme göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anti-immünoglobulin E tedavi, büllöz pemfigoid, kronik ürtiker, koagülasyon parametreleri, immünoglobulin E, omalizumab

Tam Metin (İngilizce)