Orijinal Araştırma

Kronik İdiopatik Ürtiker Patogenezinde Serum Dehidroepiandrosteron Sülfatın Rolü

  • Filiz Canpolat
  • Bengü Çevirgen Cemil
  • Fatma Eskioğlu

Turk J Dermatol 2009;3(1):5-8

Amaç:

Dehidroepiandrosteron (DHEA) ve dehidroepiandrosteron sülfat (DHEA-S) gibi adrenal androjenler doğal immünsüpresör olarak otoimmün hastalıkların patofizyolojisinde yer almaktadır. Dolaşımdaki serum DHEA-S konsantrasyonu ile kronik idiopatik ürtiker (KİU) arasındaki ilişkiden daha önce bahsedilmiştir. Fakat bu bağlantı ve altta yatan mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı, KİÜ?lü daha geniş bir hasta grubunda dolaşan DHEA-S düzeylerini belirlemektir

Gereç ve Yöntem:

34 kadın, 31 erkek, toplam 65 KİÜ?lü hasta ile yaş ve cinsiyet bakımından eşleştirilmiş atopik olmayan 40 sağlıklı gönüllünün serum DHEA-S düzeyleri ölçüldü. Hasta grubunun hastalık süreleri ve lezyonların yayılımı kaydedildi.

Bulgular:

KİÜ?lü hasta grubunda DHEA-S düzeyleri (102.66±28.95 µg/dl) kontrol grubuna göre (174.22±39.58 µg/dl) anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.01). DHEA-S konsantrasyonları ile hastalık süresi, hastalık aktivitesi ve hastaların cinsiyetleri arasında bir korelasyon bulunmamıştır.

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçları, DHEA-S ?nin cinsiyetten bağımsız olarak, KİÜ gelişiminde etkili olabileceği hipotezini desteklemektedir. DHEA-S?nin KİÜ patogenezindeki rolünü açıklayabilmek için ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kronik idiopatik ürtiker, dehidroepiandrosteron sülfat