Olgu Sunumu

Herediter Anjiyoödem: Üç Olgu Sunumu ve Tanı ve Tedavide Yaklaşım

  • Şadiye Kuş
  • Deniz Yücelten

Turk J Dermatol 2009;3(2):43-46

Herediter anjiyoödem (HA) hayatı tehdit eden nadir bir anjiyoödem şeklidir. Üç tipi tanımlanmıştır. Tip I'de C1 esteraz inhibitör (C1 INH) düzeyinde azalma, tip II'de C1 INH fonksiyonunda azalma gözlenirken tip III'de C1 INH düzeyi ve fonksiyonu normaldir. Burada üç olgu sunulmakta ve yeni bilgiler ışığında herediter anjiyoödemde tanı ve tedavi yaklaşımları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Herediter anjiyoödem, C1 esteraz inhibitör (C1 INH), retiküler eritem, kompleman, danazol, antifibrinolitik ajan