Özgün Araştırma

Hasta ve Gözlemci Skar Değerlendirme Ölçeği’nin Türk Toplumu için Yanık Hastalarında Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi

10.4274/tdd.3400

  • Ayşe Kabuk
  • Ebru Erek Kazan
  • Cem Aydoğan

Gönderim Tarihi: 23.06.2017 Kabul Tarihi: 07.09.2017 Turk J Dermatol 2017;11(4):179-183

maç: Hasta ve Gözlemci Skar Değerlendirme Ölçeği’nin (HGSDÖ) Türkçe formunun yanık hastalarında geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Metodolojik tipte bir çalışmadır. Çalışmanın verileri HGSDÖ, anket formu ve pleksiglas kullanılarak toplanmıştır. Hasta Skar Değerlendirme Ölçeği (HSDÖ) hastalar tarafından (n=53), Gözlemci Skar Değerlendirme Ölçeği (GSDÖ) birbirinden bağımsız iki gözlemci tarafından doldurulmuştur. İki hafta sonra ölçekler 25 hastaya tekrar uygulanmıştır. Veriler Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliğinde Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett testi, yapı geçerliğinde Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), güvenirliğin değerlendirilmesinde iç tutarlılık, Cronbach’s alpha ve intraclass correlation coefficient (ICC) ile bakılmıştır. HGSDÖ’de yer alan 7. madde, orijinal ölçekte olduğu gibi, ölçeğin puanı dışında tutularak değerlendirilmiştir. Bulgular: AFA’ya göre ölçeğin faktör yüklerinin uygun aralıkta, DFA’ya göre orijinal ölçeğin 6 madde tek faktörlü yapısının geçerli ve uyum indekslerinin yüksek, ölçeğin toplam puanı ile 7. madde arasında ICC’nin doğru orantılı, iç tutarlılığın yüksek derecede güvenilir (HSDÖ a=0,992, GSDÖ a=0,993), gözlemciler arasında tutarlılığın yüksek (a=0,952, r=0,909) olduğu saptanmıştır. Hastaların yanıklarının derecesi arttığında, GSDÖ puanının anlamlı derecede arttığı belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç: HGSDÖ’nün Türk toplumu için yanık hastalarında geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yanık,skar,ölçek,güvenirlik ve geçerlik,hasta,gözlemci

Tam Metin (İngilizce)