Orijinal Araştırma

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarinin CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri

10.4274/tdd.3226

  • Ali Bacanli
  • Ayse Akman Karakas
  • Nilgün Sallakçi
  • Sühan Günasti Topal
  • Soner Uzun
  • Erkan Alpsoy

Gönderim Tarihi: 28.01.2017 Kabul Tarihi: 06.03.2017 Turk J Dermatol 2017;11(2):75-79

Amaç:

Yaşamı tehdit eden bir grup bülleşme gösteren hastalığı ifade eden pemfigus, desmozomlardaki hücreler arası yapışmayı sağlayan ve desmoglein 1 ve/veya 3 isimli proteinlere karşı otoantikorlardan kaynaklanır. Sitotoksik T-lenfosit-ilişkili antijen (CTLA)-4’ün, bu otoimmün reaksiyonda rol alan T lenfositlerin negatif regülasyonundaki önemi iyi bilinmektedir. Bu moleküle ilişkin gen polimorfizmleri otoimmüniteyi etkilemektedir. CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G and CT60 A/G gen polimorfizmlerinin Türk popülasyonunda pemfigus yatkınlığına yol açıp açmadığını belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler:

Polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi metodu yardımıyla 118 pemfigus hastası ve 108 sağlıklı kişinin bu tek nükleotid polimorfizmleri için genotiplerini saptadık.

Bulgular:

CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G ve CT60 A/G allel ve genotip dağılımlarının sıklıkları pemfigus hastaları ve sağlıklı kontroller arasında farklı değildi (sırasıyla p=0,643, OR=0,931; p=0,847, OR=1,160; p=0,968, OR=0,975; p=0,173, OR=1,303).

Sonuç:

Bu polimorfizmlerin Türk popülasyonunda pemfigus yatkınlığı ile ilişkili olmadığı sonucuna vardık. Bu, söz konusu 4 CTLA tek nükleotid polimorfizminin pemfigus yatkınlığında olası rolünün eşzamanlı araştırıldığı ilk çalışmadır. CTLA-4 -1661 A/G gen polimorfizminin pemfigustaki rolü daha önce çalışılmamıştır.

Anahtar Kelimeler: CTLA-4, otoimmünite, gen, polimorfizm, pemfigus, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)