Özgün Araştırma

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri

10.4274/tdd.3409

  • Hilal Kaya Erdoğan
  • Deniz Arık
  • Ersoy Acer
  • Evrim Yılmaz
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu

Gönderim Tarihi: 19.07.2017 Kabul Tarihi: 31.10.2017 Turk J Dermatol 2018;12(2):85-89

Amaç:

Anüler elastolitik dev hücreli granülom (AEDHG), anüler plaklar ile karakterize, nadir granülomatöz bir hastalıktır. Bu çalışmada AEDHG tanısı konulan hastaların klinik ve patolojik özelliklerini tanımlamayı amaçladık.

Yöntemler:

AEDHG tanısı konulan hastaların demografik, klinik ve patolojik özellikleri retrospektif olarak kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya AEDHG tanısı konulan 10 hasta dahil edildi (9 kadın, 1 erkek). Hastaların yaş ortalaması 60±9,53 yıldı. Ortalama hastalık süresi 24,2±36,30 aydı. Dermatolojik muayenede tüm hastalarda multipl, iyi sınırlı, sınırları kabarık ve ortası atrofik, eritemli anüler plaklar vardı. Hastaların çoğunda (%90) lezyonlar güneş gören bölgelerdeydi. Hastaların 6’sında eşlik eden hastalık mevcuttu. Punch biyopsilerin histopatolojik incelemesinde dermiste yabancı cisim tipi multinükleer dev hücreler ve lenfositik hücre infiltrasyonu görüldü. Dev hücrelerde elastofagositozun işareti olan intraselüler elastik lif parçaları vardı.

Sonuç:

AEGCG çeşitli hastalıklara eşlik edebilen, nadir granülomatöz bir hastalıktır. Terminoloji, sınıflandırma ve patogenezinde tartışma vardır. Bilinmeyenleri açıklığa kavuşturmak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Anüler elastolitik dev hücreli granülom, elastofagositoz, granülomatöz hastalıklar, elastoliz, dev hücre, granüloma anülare

Tam Metin (İngilizce)