Diğer

2018 Konu Dizini

Turk J Dermatol 2018;12(4):0-0

Ağrı/Pain100,191
Ağrılı nodül/Painful nodüle113
Akademik personel/Academic staff9
Akiz/Acquired1
Akne vulgaris/Acne vulgaris18,183
Akut miyeloid lösemi/Acute myeloid leucemia154
Alel/Alle28
Alopesi areata/Alopecia areata143
Alternatif/Alternative167
Anksiyete/Anxiety100
Anti-immünoglobulin E tedavi/
Anti-immunoglobulin E therapy159
Anüler elastolitik dev hücreli granülom/
Annular elastolytic giant cell granuloma85
Araştırma/Research129
Başlangıç bulguları/Onset manifestation33
Bibliyometrik/Bibliometrics129
Bilgi/Knowledge96
Bilimsel üretkenlik/Scientific productivity129
Biyobelirteç/Biomarker135
Biyofilm/Biofilm183
Bleomisin/Bleomycin191
Bleopunktur/Bleopuncture191
Böbrek fonksiyonu/Kidney function18
Böbrek hastalığında diyet modifikasyonu/
Modification of diet in renal disease18
Büllöz pemfigoid/Bullous pemphigoid159
CD8+/CD8+110
Çocuk/Child1
D vitamini/Vitamin D172
Depresyon/Depression100
Deri kanseri/Skin cancer96
Deri lenfoma/Cutaneous lymphoma110
Deri metastazı/Skin metastasis38
Dermatoloji/Dermatology80,129
Dermatopatoloji/Dermatopathology80
Dermatoskopi/Dermatoscopy120
Dermoskopi/Dermoscopy143
Dev hücre/Giant cell85
Diffüz büyük B hücreli lenfoma/
Diffuse large B cell lymphoma107
Diskoid lupus eritematozus/
Discoid lupus erythematosus177
Dissekan selülit/Dissecting cellulitis177
Doğal seyir/Natural course33
Egzama/Eczema107
Eğitim/Education80
Ek hastalık/Comorbidity33
Ektima kontagiozum/Ecthyma contagiosum149
El dermoskopu/Handheld dermoscope143
Elastofagositoz/Elastophagocytosis85
Elastoliz/Elastolysis85
Epidermal nekroliz/Epidermal necrolysis187
Eritem/Erythema90
Eritema multiforme/Erythema multiforme149
Eritema nodozum leprozum/
Erythema nodosum leprosum113
Fırsatçı patojen/Opportunistic pathogen183
Fibromiyalji/Fibromyalgia100
Frontal fibrozan alopesi/Frontal fibrosing alopecia177
Generalize/Generalised1
Gonadotropin salıverici hormon analoğu/
Gonadotropin-releasing hormone analog41
Granüloma anülare/Granuloma annulare85
Granülomatöz hastalıklar/Granulomatous diseases85
Granülomatöz reaksiyon/Granulomatous reaction113
Güneş koruyucular/Sun protectors9
Güneş koruyucular/Sunscreens96
Güneş maruziyeti/Sun exposure96
Güneşten koruma faktörü/Sun protection factor9
Güneşten korunma/Sun protection9
Güneşten korunma/Sun-protection96
Halk sağlığı/Public health149
Hasta kayıt sistemleri/Registry systems23
Hasta takip/Ratient follow-up23
Hayvancılık/Husbandry149
Hipertrikoz/Hypertrichosis1
Hipopigmente lezyonlar/Hypopigmented lesions110
Hipopigmente mikozis fungoides/
Hypopigmented mycosis fungoides194
Hipopigmente/Hypopigmented110
Histopatoloji/Histopathology120
İletişim/Communication80
İmmün kompleks/Immune complex113
İmmünoglobulin E/Immunoglobulin E159
İsotretinoin/Isotretinoin18
İş birliği/Collaboration80
Karsinom/Carcinoma38
Katı hal/Solid-state90
Klinik özellikler/Clinical features177
Koagülasyon parametreleri/Coagulation parameters.........159
KOH inceleme/KOH examination120
Kohort/Cohort 23
Kojik asit/Kojic acid167
Konjenital/Congenital1
Kreatinin/Creatinine18
Kronik deri hastalıkları/Chronic skin diseases23
Kronik spontan ürtiker/Chronic spontaneous urticaria.......172
Kronik ürtiker/Chronic urticaria159
Kronoloji/Chronology33
Kutanöz T hücreli lenfoma/Cutaneous T-cell lymphoma.....110
Lazerler/Lasers90
Lenfoma/Lymphoma107
Lepra/Leprosy113
Liken planopilaris/Lichen planopilaris177
Lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2/
Lipoprotein associated phospholipase A2135
Lokalize/Localised1
Lösemi/Leucemia154
Lösemi kutis/Leucemia cutis154
Malignite/Malignancy38
Melanom/Melanoma135
Melazma/Melasma167
Melazma Alanı ve Şiddet İndeksi/
Melasma Area and Severity Index167
Metastaz/Metastasis38
Metimazol krem/Methimazole cream167
Mikozis fungoides/Mycosis fungoides110,194
Mikrobiyoloji/Microbiology183
Nazofarenks karsinomu/Nasopharyngeal carcinoma38
Nekrotik ülser/Necrotic ulcer113
Nikolsky bulgusu/Nikolsky’s sign187
Non-Hodgkin lenfoma/Non-Hodgkin lymphoma107
Nötrofilik ekrin hidradenit/
Neutrophilic eccrine hidradenitis154
Omalizumab/Omalizumab159
Oral kontraseptif/Oral contraceptive41
Orf/Orf149
Otoimmün progesteron dermatiti/
Autoimmune progesterone dermatitis41
Otoimmünite/Autoimmunity172
Otolog serum deri testi/Autologous serum skin test172
Ozon tabakası/Ozon layer96
Paraneoplastik dermatoz/Paraneoplastic dermatosis107
Parapoxvirüs/Parapoxvirus149
Patogenez/Pathogenesis183
PCR-RFLP/PCR-RFLP28
Periungual/Periungual191
Pitriyazis likenoides/Pityriasis lichenoides194
Pitriyazis likenoides benzeri mikozis fungoides/
Pityriasis lichenoides-like mycosis fungoides194
Pitriyazis likenoides kronika/
Pityriasis lichenoides chronica194
Piyoderma gangrenozum/Pyoderma gangrenosum154
PLEVA/PLEVA194
Polimorfizm/Polymorphism28
Premenstrual dermatit/Premenstrual dermatitis41
Primer sikatrisli alopesi/Primary cicatricial alopecia177
Progesteron/Progesterone41
Prognoz/Prognosis135
Propionibacterium acnes/Propionibacterium acnes183
Prurigo nodülaris/Prurigo nodularis107
Pruritus/Pruritus107
Psoriasis/Psoriasis23,28,33
Purpura/Purpura90
Randomize klinik çalışmalar/
Randomized clinical trials23
Regülatuvar T hücreleri/T regulatory cells172
Rozasea/Rosacea90
SCORTEN Mortalite Skalası/SCORTEN Mortality Scale187
Sepsis/Sepsis187
Serum amiloid A/Serum amyloid A135
Siğil/Wart191
Sosyal medya/Social media80
Sweet sendromu/Sweet syndrome154
Şiddet/Severity33
Takip/Follow-up143
Tanısal testler/Diagnostic tests120
Tedavi/Therapy167
Tedavi/Treatment143,191
Telenjiektaziler/Telangiectasias90
TLR2/TLR228
TLR4/TLR428
Toksik/Toxic187
Trikoskopi/Trichoscopy143
Tümör/Tumor38
Türkiye/Turkey129
Tzanck yayma/Tzanck smear120
Ultraviyole A/Ultraviolet A9
Ultraviyole B/Ultraviolet B9
Uyku kalitesi/Sleep quality100
Üre/Urea18
Ürtiker/Urticaria41
Ürtiker Aktivite Skoru/Urticarial Activity Score172
Vitiligo/Vitiligo100
Wood ışığı/Wood’s light120
Yangı/Inflammation135
Yayınlar/Publications129
Yoğun bakım/Intensive care187