Diğer

2017 Konu Dizini

Turk J Dermatol 2017;11(4):-

2017 Konu Dizini

Aft/Aphtous......................................................................................................................... 66

Ağrı/Pain............................................................................................................................ 119

Alerjen/Allergen............................................................................................................... 12

Alerjik kontakt dermatit/Allergic contact dermatitis...................... 158

Alopesi/Alopecia............................................................................................................. 70

Alopesi areata/Alopecia areata........................................................................ 114

Anjiyokeratoma sirkumsikriptum naviforme/

Angiokeratoma circumscriptum naviforme.................................................. 37

Antioksidan/Antioxidant...................................................................................... 114

Atopik dermatit/Atopic dermatitis................................................................... 51

Ayırıcı tanı/Differantial diagnosis....................................................................... 28

Azatioprin/Azathioprine........................................................................................... 86

Bağışıklama/Immunization................................................................................ 149

Bazal hücre/Basal cell.............................................................................................. 109

Behçet hastalığı/Behçet’s disease....................................................................... 66

Benign/Benign............................................................................................................... 139

Beyin türevli nörotrofik faktör/

Brain derived neurotrophic hormone............................................................... 168

Bot fly/Human bot fly............................................................................................... 192

Brezilya/Brasil................................................................................................................ 192

Butenafin/Butenafine............................................................................................... 174

Büllöz pemfigoid/Bullous pemphigoid...................................................... 149

CD200/CD200................................................................................................................... 70

CD34/CD34......................................................................................................................... 70

CK15/CK15........................................................................................................................... 70

CTLA-4/CTLA-4................................................................................................................. 75

Çocuk/Child........................................................................................................................ 37

Çocukluk çağı/Childhood..................................................................................... 139

Deri/Skin............................................................................................................... 12,91,123

Deri bakımı/Skin care.................................................................................................. 22

Deri reaksiyonları/Skin reaction........................................................................ 12

Derleme/Review..................................................................................................... 80,131

Dermatit/Dermatitis............................................................................................. 12,91

Dermatobia hominis/Dermatobia hominis............................................... 192

Dermatoloji/Dermatology................................................................................... 149

Dermatozlar/Dermatoses......................................................................................... 28

Dijital teknoloji/Digital technology................................................................. 98

Dolgu reaksiyonları/Filler reactions............................................................ 131

Dozimetre/Dosimetry.................................................................................................... 1

E vitamini/Vitamin E................................................................................................. 131

Ekojenite/Echogenicity........................................................................................... 123

Ekrin tümörler/Eccrine tumors......................................................................... 139

El egzaması/Hand eczema................................................................................... 158

Elastisite/Elasticity..................................................................................................... 123

Elastisite görüntüleme teknikleri/Elasticity imaging techniques 123

Elektronistagmografi/Electronystagmography.................................. 162

Epidemiyoloji/Epidemiology................................................................................ 22

Etik kurallar/Ethical issues....................................................................................... 98

Etkinlik/Efficacy............................................................................................................ 174

Etyopatogenez/Etiopathogenesis.................................................................. 114

Fenol/Phenol...................................................................................................................... 80

Fibromiyalji sendromu/Fibromyalgia syndrome............................... 119

Fonksiyonel pruritus/Functional pruritus............................................... 119

Foto dağılım/Photo distribution...................................................................... 189

Fotodermatitler/Photodermatitis..................................................................... 86

Fotoğraf onamı/Photography approval....................................................... 98

Fototerapi/Phototherapy..................................................................................... 1,51

Gebelik/Pregnancy........................................................................................................ 22

Gen/Gene.............................................................................................................................. 75

Genital ülser/Genital ulcers.................................................................................... 66

Gözlemci/Observer..................................................................................................... 179

Granüloma annülare/Granuloma annulare........................................... 189

Güvenirlik ve geçerlik/Reliability and validity...................................... 179

Güvenlik/Safety............................................................................................................ 174

Hasta/Patients................................................................................................................ 179

Hastane fotoğrafçısı/Hospital photographer........................................... 98

Hidradenom/Hidradenoma................................................................................ 139

Hiperkeratoz/Hyperkeratosis................................................................................. 37

İğne testi/Prick test.................................................................................................... 158

İmmünopatogenez/Immunopathogenesis............................................. 168

İmmünosupresyon/Immunosuppression................................................. 149

İntralezyonel steroid/Intralesional steroid.............................................. 189

İşitme bozuklukları/Hearing loss.................................................................... 162

Kadın/Female.................................................................................................................... 28

Kalibrasyon/Calibration.............................................................................................. 1

Kalsinörin inhibitörleri/Calcineurin inhibitors........................................ 86

Karsinom/Carcinoma.............................................................................................. 109

Kaşıntı/Pruritus............................................................................................................. 119

Kısmi tırnak çekimi/Partial nail avulsion..................................................... 80

Kişisel bakım ürünü/Personal care products............................................. 22

Konjenital/Congenital................................................................................................ 37

Kozmetikler/Cosmetics.............................................................................................. 22

Kronik aktinik dermatit/Chronic actinic dermatitis............................ 86

Kronik spontan ürtiker/Chronic spontaneous urticarial.................. 17

Kullanım/Utilisation..................................................................................................... 22

Laboratuvar/Laboratory........................................................................................... 66

Larva/Larvae.................................................................................................................... 192

Liken planopilaris/Lichen planopilaris.......................................................... 70

Lipogranüloma/Lipogranuloma..................................................................... 131

Lokalizasyon/Localization................................................................................... 109

Lokalize/Localized...................................................................................................... 123

Malign/Malignant....................................................................................................... 109

Malign melanom/Malignant melanoma.................................................. 184

Matrisktomi/Matricectomy.................................................................................... 80

Meslek hastalığı/Occupational disease......................................................... 91

Metabolik sendrom/Metabolic syndrome........................................ 17,168

Mikozis fungoides/Mycosis fungoides........................................................... 51

Moleküler farklılıklar/Molecular variations............................................ 184

Mutasyon/Mutation................................................................................................. 184

Neoplazi/Neoplasia................................................................................................... 139

Nestin/Nestin..................................................................................................................... 70

Nörotrofin/Neurotrophin...................................................................................... 168

Odyometri/Audiometry.......................................................................................... 162

Oksidan/Oxidant......................................................................................................... 114

Oksidatif stres/Oxidative stress......................................................................... 114

Olağan/Usual.................................................................................................................. 109

Olağan dışı/Unusual................................................................................................. 109

Onkogenler/Oncogenes......................................................................................... 184

Otoimmünite/Autoimmunity..................................................................... 75,114

Otolog serum deri testi/Autologous serum skin test........................... 17

Ölçek/Scale....................................................................................................................... 179

Parafinoma/Paraffinoma...................................................................................... 131

Patch test/Patch tests.................................................................................................. 86

Patoloji/Pathology......................................................................................................... 91

Pemfigus/Pemphigus........................................................................................ 75,149

Polimorfizm/Polymorphism................................................................................... 75

Psoralen ultraviyole A/Psoralen ultraviolet A............................................. 1

Psoriasis/Psoriasis............................................................................ 51,149,162,168

Resistin/Resistin............................................................................................................... 17

Risk faktörleri/Risk factors.................................................................................... 158

Semptomlar/Symptoms........................................................................................... 66

Sensörinöral işitme kaybı/Sensorineural hearing loss.................... 162

Sıklık/Frequency............................................................................................................... 66

Sınıflama/Classification............................................................................................. 28

Siklopiroks olamin/Ciclopirox olamine..................................................... 174

Sinir büyüme faktörü/Nerve growth factor............................................ 168

Sinyal yolakları/Signaling pathways............................................................ 184

Skar/Scar............................................................................................................................ 179

Skleroderma/Scleroderma............................................................................ 51,123

Sklerödema/Scleredema....................................................................................... 131

Steroid tedavisi/Steroid treatment............................................................... 189

Subkutanöz miyaz/Subcutaneous myiasis.............................................. 192

Takrolimus/Tacrolimus............................................................................................. 86

Tanı/Diagnose................................................................................................................... 28

Tanı/Diagnosis............................................................................................................... 158

Tarihçe/History.................................................................................................................... 1

Tedavi/Therapy................................................................................................................ 80

Tedavi/Treatment....................................................................................................... 189

Temel fotoğrafçılık bilgisi/Basics of photography............................... 98

Tıbbi fotoğrafçılık/Medical photography.................................................... 98

Tırnak batması/Ingrown nails............................................................................... 80

Tinea pedis/Tinea pedis.......................................................................................... 174

Tromboz/Thrombosis.................................................................................................. 37

Tüberküloz/Tuberculosis.......................................................................................... 91

Tümör baskılayıcı genler/Tumor suppressor genes........................... 184

Tümör nekroz faktörü-alfa/Tumor necrosis factor-alpha.............. 17

Türkiye/Turkey.................................................................................................................. 75

Ultrason/Ultrasonography.................................................................................... 123

Ultraviyole B/Ultraviolet B......................................................................................... 1

Uyluk/Thigh..................................................................................................................... 139

Ürtiker aktivite skoru/Urticaria activity score.......................................... 17

Vasküler tümör/Vascular tumor......................................................................... 37

Verruka/Verruca.............................................................................................................. 91

Vestibüler bozukluklar/Vestibular dysfunction.................................... 162

Vitiligo/Vitiligo................................................................................................................. 51

Vulva/Vulva......................................................................................................................... 28

Yama testi/Patch test....................................................................................... 12, 158

Yanık/Burns...................................................................................................................... 179

Yaş/Age................................................................................................................................... 12

Yaşam kalitesi/Quality of life.................................................................... 119,174

Yaygın granüloma annülare/Diffuse granuloma annulare........ 189

Yurtdışı seyahat/Travel          192